Em có thể đăng ký tối đa và tối thiểu bao nhiêu môn trong một học kỳ?

Khối lượng học tập tối thiểu mà mỗi sinh viên phải đăng ký trong mỗi học kỳ được quy định như sau:

- Sinh viên có học lực bình thường:

+Tối thiểu: đăng ký 14 tín chỉ/ học kỳ (trừ học kỳ cuối khóa học).

Tối đa: không hạn chế

- Trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu:

                    +Tối thiểu: 10 tín chỉ/ học kỳ (trừ học kỳ cuối khóa học).

+Tối đa: không quá 20 tín chỉ/ học kỳ           

-  Học kỳ phụ: không quy định khối lượng học tập tối thiểu.

Tuy nhiên, việc đăng ký các môn học sẽ học cho từng học kỳ phải bảo đảm điều kiện tiên quyết của từng môn học và trình tự  học tập của mỗi chương trình cụ thể.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quay về Câu hỏi thường gặp