Câu hỏi thường gặp

Chương trình đào tạo

? Em thấy trong chương trình đào tạo có rất nhiều nhóm môn học khác nhau. Nó có ý nghĩa như thế nào?

1.   Môn học bắt buộc

Đây là các môn học trong chương trình đào tạo chứa đựng những nội dung chính yếu của ngành và chuyên ngành đào tạo mà sinh viên bắt buộc phải hoàn tất đạt yêu cầu để được xét tốt nghiệp.

 

2.   Môn học bắt buộc theo lựa chọn chuyên ngành hoặc hướng chuyên môn

Đây là các môn học trong chương trình đào tạo chứa đựng những nội dung cơ bản của một chuyên ngành hay hướng chuyên môn, mà tất cả các sinh viên sau khi lựa chọn hoặc được phân vào chuyên ngành đào tạo tương ứng đều bắt buộc phải hoàn tất đạt yêu cầu để được xét tốt nghiệp.

 

3.   Môn học và nhóm môn học tự chọn

Đây là các môn học trong chương trình đào tạo chứa đựng những nội dung cần thiết cho định hướng nghề nghiệp mà sinh viên có thể lựa chọn đăng ký học. Môn học tự chọn được xếp theo từng nhóm.

Để đủ điều kiện tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn tất đạt yêu cầu một số môn nhất định trong từng nhóm nhằm tích lũy đủ số tín chỉ tối thiểu quy định cho nhóm môn học tự chọn tương ứng. Đối với một môn học tự chọn nếu không đạt sinh viên có quyền chọn đăng ký học lại chính môn học đó hoặc lựa chọn học các môn tự chọn khác cùng nhóm để đảm bảo tích lũy đủ số tín chỉ. Sinh viên không nhất thiết phải học lại môn học tự chọn chưa đạt nếu đã tích lũy đủ số tín chỉ của nhóm. Sinh viên có thể nộp đơn đề nghị không tính điểm trung bình chung tích lũy khi xét tốt nghiệp đối với môn học tự chọ mà sinh viên tích lũy vượt số tín chỉ so với yêu cầu của chương trình đào tạo.

Lưu ý: Hiện nay, điểm trung bình tích lũy vẫn tính cả những môn tự chọn nhưng chưa đạt. Do vậy, trong trường hợp sinh viên đã tích lũy đủ số tín chỉ của nhóm tự chọn, sinh viên có quyền nộp đơn đề nghị loại bỏ những môn học có kết quả không đạt để không tham gia vào tính điểm trung bình chung tích lũy. (Nộp đơn ở học kỳ 8 đối với khóa học 4 năm, học kỳ 10 đối với khóa học 5 năm).

 

4.   Môn học thay thế, môn học tương đương

Môn tương đương được hiểu là một hay một nhóm môn học thuộc CTĐT một khóa-ngành khác đang tổ chức đào tạo tại trường được phép tích lũy để thay cho một môn học hay một nhóm môn học trong CTĐT của ngành đào tạo.

Khái niệm môn học thay thế được sử dụng khi một môn học có trong CTĐT nhưng nay không còn tổ chức giảng dạy nữa và được thay thế bằng một môn học khác đang còn tổ chức giảng dạy. Các môn học hay nhóm môn học thay thế hoặc tương đương do khoa quản lý chuyên môn đề xuất và là các phần bổ sung cho CTĐT trong quá trình vận hành. Môn học thay thế hoặc tương đương được áp dụng cho tất cả các khóa, các ngành hoặc chỉ được áp dụng hạn chế cho một số khóa-ngành.

 

5.   Môn học tiên quyết

Môn học A là môn tiên quyết của môn học B, khi điều kiện bắt buộc để đăng ký học môn học B là sinh viên đã đăng ký học và hoàn tất đạt môn A.

 

6.   Môn học trước

Môn học A là môn học trước của môn học B, khi điều kiện bắt buộc để đăng ký học môn học B là sinh viên đã đăng ký và được xác nhận học xong môn A (có thể chưa đạt). Sinh viên được phép đăng ký học môn B vào học kỳ tiếp sau học kỳ đã học môn A.

 

7.   Môn học song hành

 

Môn học A là môn học song hành của một môn học B, khi điều kiện bắt buộc để đăng ký học môn học B là sinh viên đã đăng ký học môn A. Sinh viên đăng được phép ký học môn B vào cùng học kỳ đã đăng ký học môn A hoặc vào các học kỳ tiếp sau.

? Chương trình đào tạo là gì? Em có thể xem chương trình đào tạo ở đâu?

Chương trình đào tạo (CTĐT) của trường Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng theo hướng tham khảo hoặc sử dụng toàn bộ chương trình của các trường đại học TOP 100 trường hàng đầu thế giới trong Bảng đánh giá và xếp hạng của QS và/hoặc THE, có sự bổ sung điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam. Chương trình được xây dựng đảm bảo cơ cấu nội dung các học phần, thời gian đào tạo, tỷ lệ phân bổ thời gian giữa các môn học khoa học cơ bản, các môn kỹ năng, các môn cơ sở và chuyên ngành, giữa lý thuyết và thực hành, thực tập nhằm giúp sinh viên nắm vững các kỹ kiến thức giáo dục đại cương và các kiến thức, kỹ năng cơ sở của ngành và liên ngành bảo đảm người học tích lũy được kiến thức, đạt được năng lực cần thiết theo chuẩn đầu ra trình độ đại học chính quy.

Chương trình đào tạo gồm hai khối kiến thức:

- Kiến thức giáo dục đại cương: là kiến thức của những môn khoa học cơ bản và các môn về kỹ năng mềm, tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất (GDTC), giáo dục quốc phòng (GDQP); vừa có tính chất đại cương của trình độ đại học vừa có tính chất nền tảng cho việc đào tạo chuyên ngành. Phần kiến thức này chủ yếu được giảng dạy ở ba học kỳ đầu của khóa học.

- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: là kiến thức của những môn khoa học chuyên ngành, trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng của một ngành đào tạo để đạt trình độ Kỹ sư hoặc cử nhân tùy theo ngành. Phần kiến thức này được giảng dạy trên cơ sở nền tảng của phần giáo dục đại cương.

Em có thể liên hệ xem chương trình đào tạo trong Niên giám (đối với khóa tuyển sinh 2014 trở về trước) hoặc trên website Cổng thông tin sinh viên --> phân hệ Sơ đồ đào tạo (đối với khóa tuyển sinh 2015 trở về sau).

? Em còn nợ môn, mà môn đó hiện nay không được tổ chức giảng dạy nữa, em phải làm thế nào?

 Nếu môn đó không được tổ chức giảng dạy nữa thì em phải học môn học khác để thay thế đang còn tổ chức giảng dạy. Môn học này do Khoa quản lý môn đề xuất. Sinh viên liên hệ Khoa để biết thông tin môn thay thế. (Nếu Khoa xác nhận môn tương đương nhưng chưa có công văn gửi Phòng Đại học thì sinh viên làm đơn và có ý kiến của Khoa).

? Em đã biết bơi, vậy em có thể xin miễn học hoặc chuyển môn GDTC - Bơi lội bắt buộc để học môn khác?

       Trường hợp sinh viên bị bệnh ngoài da, bệnh lây nhiễm, bệnh không xuống nước được: nộp đơn xin chuyển môn học thay thế cho môn bơi lội bắt buộc; giấy chứng nhận bệnh lý có xác nhận của cơ sở y tế nhà nước; có chỉ định của bác sỹ bệnh viện không tiếp xúc với nước hồ bơi tại khoa Khoa học Thể thao trong 2 tuần đầu mỗi học kỳ.

-         Nếu Sinh viên đã biết bơi, muốn chuyển sang học môn khác thay thế môn bơi: Nộp đơn xin đăng ký tham dự buổi kiểm tra kỹ năng thực hành bơi lội. Khoa Khoa học Thể thao sẽ thông báo trên website thời gian và địa điểm tổ chức buổi kiểm tra; Sinh viên thực hành bơi đúng kỹ thuật 1 kiểu bơi (tự đăng ký) hết cự ly 25m sẽ được công nhận đã biết bơi  và Khoa Khoa học Thể thao đồng ý cho chuyển môn thay thế môn bơi.

Tất cả các trường hợp trên đều phải học thêm 1 môn GDTC 1 thay thế cho môn bơi.

? Em có thể xem chương trình đào tạo ở đâu? Thời gian tối đa để em hoàn thành chương trình học là bao lâu?

 Em có thể xem kế hoạch đào tạo trên  website của khoa, văn phòng khoa hoặc tham khảo trên website Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Sơ đồ đào tạo.

Thời gian tối đa hoàn thành chương trình bao gồm:

-         Niên chế (Đại học khóa 11 trở về trước):

- Các ngành đào tạo 4 - 4.5 năm: cộng thêm 2 năm

- Các ngành đào tạo 5 năm: cộng thêm 3 năm

- Cao đăng: cộng thêm 2 năm

-         Học chế tín chỉ: thời gian thiết kế cho chương trình (đào tạo trình độ cao đẳng được thực hiện từ hai đến ba năm học tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; Đào tạo trình độ đại học được thực hiện từ bốn đến năm năm tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông), cộng với 4 học kỳ đối với các khoá học 3 năm trở xuống; 6 học kỳ đối với các khoá học trên 3 năm đến 4 năm; 7 học kỳ đối với các khóa học trên 4.5 năm; và 8 học kỳ đối với khóa học 5 năm. Một số trường hợp khác Hiệu trưởng sẽ xem xét cho gia hạn thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo.

          Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên 1 và ưu tiên 2 theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình với điều kiện sinh viên phải đăng ký và tham gia học trong tất cả các học kỳ, không tự ý bỏ học nếu không có lý do chính đáng.

? Em là đối tượng ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh đại học, vậy thời gian đào tạo của em có khác không?

 Sinh viên niên chế: được cộng thêm 1 năm học vào thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo.

-  Các ngành đào tạo 4 - 4.5 năm: cộng thêm 3 năm (đã được cộng thêm thời gian ưu tiên)

-  Các ngành đào tạo 5 năm: cộng thêm 4 năm (đã được cộng thêm thời gian ưu tiên)

-  Cao đẳng: cộng thêm 3 năm (đã được cộng thêm thời gian ưu tiên)

 

Sinh viên hệ tín chỉ: Nếu là đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh đại học  thì không hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình với điều kiện sinh viên phải đăng ký và tham gia học trong tất cả các học kỳ, không tự ý bỏ học nếu không có lý do chính đáng.

Đối tượng ưu tiên theo quy chế của Bộ Giáo dục đào tạo gồm:

-       Nhóm đối tượng ưu tiên 1 (UT1) gồm các đối tượng:

Đối tượng 01: Công dân Việt Nam có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.

Đối tượng 02: Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen.

Đối tượng 03:

+ Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”.

+ Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại khu vực 1.

+ Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên.

+ Quân nhân, công an nhân dân hoàn thành nghĩa vụ đã xuất ngũ có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên.

Đối tượng 04:

+ Con liệt sĩ.

+ Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên.

+ Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên.

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

+ Con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động.

+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 hoặc con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945.

+ Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học là người được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

-       Nhóm đối tượng ưu tiên 2 (UT2) gồm các đối tượng:

Đối tượng 05:

+ Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học.

+ Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 18 tháng không ở khu vực 1.

Đối tượng 06:

+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%.

+ Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%.

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

Đối tượng 07:

+ Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh), Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

+ Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm.

+ Y tá, dược tá, hộ lý, kỹ thuật viên, y sĩ, dược sĩ trung cấp đã công tác đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành y, dược.

Thời gian tối đa được hưởng ưu tiên đối với quân nhân, công an phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành dự thi là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi.

? Môn tự chọn cho chuyên ngành Ngân hàng là gì? Ngành Tài chính là gì?

 Hiện nay, chương trình đào tạo có sự khác nhau giữa các đối tượng là SV trúng tuyển từ năm 2011 trở về trước, SV trúng tuyển năm 2012 đến năm 2014 và SV trúng tuyển từ năm 2015 trở về sau. Trong 2 đối tượng này cũng có sự khác biệt giữa bậc đào tạo ĐH và bậc CĐ. Để biết chi tiết môn học tự chọn cho từng chuyên ngành, SV xem trong sơ đồ chương trình đào tạo áp dụng cho khóa trúng tuyển của mình.

? Điều kiện và thủ tục chuyển trường cụ thể như thế nào?

 Sinh viên được xét chuyển trường nếu có các điều kiện sau đây:

-   Trong thời gian học  tập, nếu gia đình chuyển nơi cư trú hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc có lý do đặc biệt khác cần thiết phải chuyển đến trường gần nơi cư trú của gia đình để thuận lợi trong học tập;

-   Xin chuyển đến trường có cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học;

-   Được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường và trường xin chuyển đến; 

Sinh viên không được phép chuyển trường trong các trường hợp sau:

-   Sinh viên đã tham dự  kỳ  thi tuyển sinh theo đề  thi chung, nhưng không trúng tuyển vào trường hoặc có kết quả thi thấp hơn điểm trúng tuyển của trường xin chuyển đến;

-   Sinh viên năm thứ nhất và năm cuối khóa;
-   Sinh viên đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

Thủ tục tiếp nhận sinh viên chuyển trường:

-   Sinh viên bên ngoài xin chuyển đến trường phải làm đơn xin chuyển trường gửi Hiệu trưởng (nộp tại Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ) ít nhất 1 tháng trước khi bắt đầu học kỳ mới, trong đơn phải ghi rõ lý do xin chuyển trường và nộp kèm các minh chứng về điểm trúng tuyển đầu vào ở trường cũ, ngành đang học và bảng kết quả học tập chương trình cũ, và minh chứng khác (nếu có).

-   Hiệu trưởng  xem xét quyết định tiếp nhận hoặc không tiếp nhận; quyết định việc học tập tiếp tục của sinh viên, công nhận các môn học mà sinh viên chuyển đến được chuyển đổi kết quả và một số môn học phải học bổ sung, trên cơ sở so sánh chương trình ở trường sinh viên chuyển đi và của Trường.

? Tín chỉ là gì?

 Tín chỉ được sử dụng để  tính khối lượng học tập của sinh viên. Một tín chỉ  được quy định bằng  15 tiết  học lý thuyết và  30 giờ chuẩn bị bài ở nhà; 30 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận và 30 giờ tự học, tự nghiên cứu hoặc thực tập, đồ án.

Sinh viên cần dành tối thiểu 30 giờ tự học đối với 1 tín chỉ lý thuyết, thực hành, thực tập.

Hiệu trưởng sẽ quy định cụ thể số tiết, số giờ đối với từng môn học cho phù hợp với đặc điểm của từng ngành đào tạo.

? Em cần phải tích lũy bao nhiêu tín chỉ mới được ra trường?

 Trong chương trình khung đào tạo đã thể hiện rõ tổng số số tín chỉ đạt được để được tốt nghiệp. Mỗi ngành học sẽ quy định số tín chỉ khác nhau.

? Môn học trước và môn học tiên quyết là gì?

 Môn học tiên quyết : của môn học 2 là môn học mà sinh viên học phải đạt yêu cầu mới  được học môn học 2 . Ký hiệu trên sơ đồ đào tạo là mũi tên nét liền.

Môn học trước : của môn học 2 là môn học mà sinh viên từng học và có điểm . Ký hiệu trên sơ đồ đào tạo là mũi tên nét đứt.

Môn học song hành : môn học 1 và 2 là hai môn song hành có nghĩa là sinh viên có thể đăng ký học trong cùng một học kỳ hoặc có thể học môn 1 trước, tuy nhiên không thể đăng ký học môn 2 trước.

? Em muốn tốt nghiệp sớm khoảng 2 năm có được không?

 Theo quy định hiện hành thì sinh viên chỉ cần tích luỹ đủ số tín chỉ theo chương trình đào tạo thì sẽ được tốt nghiệp. Tuy nhiên, các em cần có kế hoạch học tập thông minh, không nên hấp tấp, vội vàng mà nên căn cứ vào sức học của mình mà đăng ký môn học.

? Thông tin 3 nội dung đạo đức của sinh viên là gì? Sinh viên có thể xem ở đâu?

 Chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức:

1. Học tập đạt kết quả tốt để báo hiếu cha mẹ
2. Tôn trọng luật pháp, nội quy Nhà trường
3. Ý thức vì cộng đồng, không ích kỷ
 
Sinh viên xem chi tiết trong hệ thống thông tin sinh viên

? Để làm thẻ sinh viên, sinh viên cần phải làm gì?

Điều kiện để sinh viên được cấp thẻ sinh viên là: Phải nhập hồ sơ sinh viên đầy đủ (sinh viên vào mục "Quản lý thông tin sinh viên" và điền đầy đủ hồ sơ sinh viên ) và sinh viên có chụp hình làm thẻ sinh viên.

Khi có thẻ, sinh viên sẽ được nhận thẻ ở văn phòng Khoa đối với sinh viên không ở KTX. Đối với SV ở KTX thì sẽ nhận thẻ chíp ở KTX.

? Em thi rớt Cơ sở tin học (MOS) lần đầu, lần sau em đăng ký học lại nhưng bị cấm thi. Vậy em có bị bắt buộc đăng ký học lại không hay chỉ cần thi lại?

Do lần đầu học Cơ sở tin học em không bị cấm thi nên em không cần học lại, chỉ cần đăng kí dự thi lại.

? Có thể nhận bằng tốt nghiệp vào ngày thứ 7 không?

 Em có thể nhận bằng vào ngày thứ 7 với điều kiện các ngày trong tuần trước đó (từ thứ hai đến thứ sáu, giờ hành chính) phải liên hệ báo trước thời gian đến nhận (điện thoại, email, … ) để bộ phận quản lý bằng tốt nghiệp (Khoa quản lý hoặc phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng) bàn giao bằng  lại cho người trực.

Tổ chức đào tạo

? Em là sinh viên năm thứ nhất, vì lý do gia đình em muốn xin được bảo lưu kết quả học tập 1 năm. Vậy em cần làm những thủ tục gì?

 

1. Điều kiện để nghỉ học tạm thời vì lý do cá nhân:

- Điểm trung bình tích lũy >=5.0

- Không nợ học phí (tính đến thời điểm sinh viên đề nghị nghỉ học tạm thời)

 - Học ở trường ít nhất 1 học kỳ

2. Thủ tục nghỉ học tạm thời:

- In mẫu đơn nghỉ học tạm thời trên website phòng Đại học --> Quy chế, quy định --> Biểu mẫu, quy trình giải quyết đơn, điền thông tin đầy đủ;

- Đính kèm minh chứng cho lý do nghỉ học tạm thời.

Sau đó, sinh viên gửi hồ sơ về Khoa để xin ý kiến và nộp về Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ (E.0001).

Sau 14 ngày (ngày làm việc), Nhà trường sẽ trả kết quả giải quyết đơn cho sinh viên. Trong thời gian chờ giải quyết đơn, sinh viên vẫn tham gia học và thực hiện các nghĩa vụ khác như những sinh viên bình thường.

Nếu sinh viên nộp đơn trước khi học kỳ thực học bắt đầu theo kế hoạch thời gian năm học của Trường ban hành, sẽ được xem xét giải quyết hủy các môn học và không đóng học phí trong học kỳ đó. Trường hợp sinh viên nộp đơn trong học kỳ, sinh viên phải thực hiện nghĩa vụ học phí theo quy định của Trường và chỉ được xem xét rút môn học không hoàn lại học phí trong học kỳ SV xin nghỉ.

Khi muốn trở lại học tiếp tại trường, sinh viên phải viết đơn gửi Hiệu trưởng ít nhất một tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới .

? Em đã làm đơn xin bảo lưu 1 học kỳ, nhưng học kỳ này vì nhiều lý do em vẫn chưa thể tiếp tục học nữa, em phải làm thế nào?

Đến thời hạn nhập học, em phải làm đơn xin gia hạn thời gian nghỉ học tạm thời, đính kèm các minh chứng liên quan. Sau đó, em gửi đơn về Khoa xin ý kiến và nộp về Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ.

? Trong trường hợp nào thì em sẽ bị buộc thôi học ở trường?

Sinh viên bị buộc thôi học nếu rơi vào các trường hợp sau:

 

1. Bị cảnh báo học vụ 2 lần liên tiếp

Cảnh báo kết quả học tập được thực hiện theo từng học kỳ. Các trường hợp bị cảnh báo học vụ được quy định như sau:

-  Có điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 2.00 đối với học kỳ đầu của khóa học; đạt dưới 2.50 đối với các học kỳ tiếp theo hoặc dưới 3.00 đối với 2 học kỳ liên tiếp;

2. Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường;

3. Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ hoặc bị kỷ luật ở mức xóa tên khỏi danh sách sinh viên của trường;

 

4. Sinh viên bị thôi học theo từng học kỳ chính khi sinh viên vi phạm đồng thời 3 lỗi sau:

-       Sinh viên vắng sinh hoạt chủ nhiệm từ 3 tháng trở lên (đối với sinh viên năm nhất và năm hai); sinh viên không đi học và không tham gia hoạt động của Trường, Khoa trong học kỳ (có xác nhận của Tổ trưởng tự quản, Lớp trưởng, Giảng viên chủ nhiệm/cố vấn, viên chức công tác sinh viên, Lãnh đạo Khoa).

-       Thông báo đến sinh viên bằng nhiều hình thức (email, điện thoại, gửi thư về gia đình) nhưng sinh viên hoặc gia đình không liên hệ phản hồi trong thời gian quy định hoặc phản hồi sinh viên đã nghỉ học (có minh chứng).

-       Sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập.

 Sinh viên bị buộc thôi học có thể làm đơn cứu xét trình Hiệu trưởng xem xét; hoặc sinh viên có thể làm đơn chuyển xuống các chương trình đào tạo ở trình độ thấp hơn hoặc chương trình vừa học vừa làm tương ứng, và được bảo lưu một phần kết quả học tập ở chương trình cũ khi học ở các chương trình mới này. Hiệu trưởng sẽ xem xét quyết định cho bảo lưu kết quả học tập đối với từng trường hợp cụ thể.

Chậm nhất là 1 tháng sau khi có quyết định buộc thôi học, trường sẽ ra thông báo gửi về gia đình nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú. 

? Hiện tại trình độ tiếng Anh của em vẫn chưa đủ để hiểu và học theo các slide bài giảng bằng tiếng Anh. Giải pháp nào cho vấn đề này ạ?

 Về việc slide bài giảng bằng tiếng Anh được triển khai theo chương trình giảng dạy Top 100 mà nhà trường đang triển khai. Thời gian đầu còn mới nên sinh viên vẫn chưa chuẩn bị đủ lượng ngoại ngữ để lĩnh hội được những kiến thức trong đó. Các giảng viên vẫn đang chuyển giao phương pháp theo từng bước: dạy song song giáo trình bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Đồng thời, những bạn giỏi tiếng Anh trong lớp sẽ hỗ trợ dịch thuật cho những bạn yếu ngoại ngữ hơn.

? Thầy/Cô cho em hỏi thời gian quá hạn đào tạo ở ngành thứ hai?

 Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất. Nghĩa là:

Đối với khóa 2012 - 2014:
 
- Sinh viên học chương trình đào tạo 4 năm: được cộng thêm 6 học kỳ
- Sinh viên học chương trình đào tạo >=4.5: được cộng thêm 7 học kỳ
 
Đối với khóa 2015 trở về sau:
- Khóa học 4 năm: được cộng thêm 6 học kỳ
- Khóa học 5 năm: được cộng thêm 8 học kỳ.
Một số trường hợp khác, Hiệu trưởng sẽ xem xét cho gia hạn thời gian tối đa hoàn thành chương trình.

? Thầy/Cô cho em hỏi những môn em đã hoàn tất chương trình học ở ngành thứ nhất, tương đương với môn học trong chương trình ngành hai, vậy em có được miễn học những môn này ở ngành thứ hai không? Em cần phải làm gì để được chuyển điểm những môn học này trong ngành thứ hai?

Sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất sang chương trình thứ hai.

Nhà trường sẽ tự cập nhật điểm của những môn này sang ngành thứ hai, sinh viên không cần làm đơn.

? Sinh viên được nghỉ học tạm thời trong các trường hợp nào?

  Sinh viên được quyền viết đơn gửi Hiệu trưởng xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau:

- Được điều động vào các lực lượng vũ trang;

- Bị ốm hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài, nhưng phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế;

- Vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất một học kỳ ở trường, không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học và phải đạt điểm trung bình chung tích lũy không dưới 5.00. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời gian học chính thức.

- Các trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng quyết định.

Nếu sinh viên nộp đơn trước khi học kỳ thực học bắt đầu theo kế hoạch thời gian năm học của Trường ban hành, sẽ được xem xét giải quyết hủy các môn học và không đóng học phí trong học kỳ đó. Trường hợp sinh viên nộp đơn trong học kỳ, sinh viên phải thực hiện nghĩa vụ học phí theo quy định của Trường và chỉ được xem xét rút môn học không hoàn lại học phí trong học kỳ SV xin nghỉ.

Đăng ký môn học

? Em có thể đăng ký tối đa và tối thiểu bao nhiêu môn trong một học kỳ?

Khối lượng học tập tối thiểu mà mỗi sinh viên phải đăng ký trong mỗi học kỳ được quy định như sau:

- Sinh viên có học lực trung bình trở lên:

+Tối thiểu: đăng ký 14 tín chỉ/ học kỳ (trừ học kỳ cuối khóa học).

Sinh viên có học lực trung bình:Tối đa: không quá 30 tín chỉ/học kỳ

- Trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu:

                    +Tối thiểu: 10 tín chỉ/ học kỳ (trừ học kỳ cuối khóa học).

+Tối đa: không quá 20 tín chỉ/ học kỳ           

- Học lực trung bình - khá: không quá 35 tín chỉ/học kỳ

- Học lực trung khá: không quá 38 tín chỉ/học kỳ

- Học lực giỏi, xuất sắc: không quá 42 tín chỉ/học kỳ

-  Học kỳ phụ: không quy định khối lượng học tập tối thiểu.

Tuy nhiên, việc đăng ký các môn học sẽ học cho từng học kỳ phải bảo đảm điều kiện tiên quyết của từng môn học và trình tự  học tập của mỗi chương trình cụ thể.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? Em muốn đăng ký môn học cho học kỳ tới. Vậy, em cần làm những gì?

Muốn đăng ký môn học, em phải làm theo các bước sau:

Bước 1: SV xây dựng KHHT của mỗi HK bằng cách liệt kê các môn học cần phải học trong HK đó dựa trên CTĐT, danh sách các môn học dự kiến được giảng dạy và tham khảo ý kiến của GVCV. KHHT phải được GVCV phê duyệt.

Bước 2: SV dựa vào KHHT và thời khóa biểu trong HK do trường công bố để đăng ký môn học qua mạng theo kế hoạch chung.

Bước 3: Trường xử lý kết quả SV đã đăng ký và công bố cho SV kiểm tra, điều chỉnh nếu cần.

Bước 4: SV nhận kết quả đăng ký môn học và đóng học phí theo đúng thời gian quy định.

Lưu ý:

- Trong khoảng thời gian đăng ký môn học theo kế hoạch chung của nhà trường, SV có thể rút bớt, đăng ký bổ sung những môn học mới thay cho những môn học mà Trường không thể mở được. Sau thời gian trên, kết quả đăng ký môn học của SV sẽ được cố định.

Chậm nhất là tuần lễ thứ 8 của HK chínhtuần lễ thứ 2 của HK hè nếu thấy khó khăn có thể dẫn đến kết quả kém, SV có thể xin phép rút môn học đã đăng ký nhưng không được trả lại học phí

- Trong các HK chính, số môn học còn lại sau khi rút bớt không được dưới 14 TC. 

- Muốn được rút môn học, SV nộp đơn được GVCV chấp thuận và có xác nhận của cán bộ giảng dạy (CBGD) lớp môn học cho Phòng đào tạo. Những môn học xin rút bớt được nhận điểm rút môn học (R) trong bảng điểm học kỳ.

- SV đã đăng ký môn học nhưng không đi học hoặc không dự thi kết thúc môn học sẽ bị điểm F của môn học đó.

? Em muốn học để cải thiện điểm thì cần làm những thủ tục gì?

Đối với các môn học đã tích luỹ, sinh viên có thể đăng ký học lại để cải thiện điểm. Sinh viên học theo học chế tín chỉ thì điểm cao nhất trong các lần học sẽ là kết quả cuối cùng của môn học đó.

Việc đăng ký môn học để cải thiện điểm giống như việc em đăng ký các môn học khác trong học kỳ, em nhé!

? Học kỳ dự thính là gì? Học vào buổi nào? Học phí một tín chỉ là bao nhiêu?

Học kỳ dự thính là học kỳ phụ, được mở song song với 2 học kỳ chính là HK1 và HK2, gọi là HK dự thính 1, HK dự thính 2 nhằm tạo điều kiện cho SV học vượt, học cải thiện hoặc học trả nợ môn, học thêm chuyên ngành 2. Học kỳ dự thính học vào buổi tối. Học phí học kỳ dự thính buổi tối sẽ áp dụng mức học phí tại thời điểm đăng ký học nhân với hệ số ngoài giờ 1,2.

Sinh viên không được đăng ký quá 09 tín chỉ để đảm bảo chất lượng học tập.

Kết quả học tập học kỳ dự thính không được tính gộp vào kết quả học tập trong HK chính để tính điểm trung bình chung học kỳ nhằm mục đích xét học bổng, khen thưởng và xử lý học vụ. Kết quả các môn học trong HK dự thính nếu đạt sẽ được tính vào điểm trung bình chung tích lũy của sinh viên.

? Học học kỳ dự thính có gì lợi vì học phí lại cao hơn?

Học phí học kỳ dự thính có nhân hệ số ngoài giờ do học vào buổi tối ( giảng viên giảng dạy sẽ có hệ số ngoài giờ trong thù lao giảng). Tuy nhiên học kỳ dự thính sẽ bao gồm những môn chuyên ngành thuộc HK chẵn hoặc lẻ (tuỳ thuộc vào học kỳ dự thính 1 hoặc 2) trong lộ trình đào tạo chuẩn nên đây là cơ hội để SV học trả nợ, học vượt, học chuyên ngành 2 . Ngoài ra do kết quả điểm của HK dự thính sẽ không tính vào kết quả của học kỳ chính (không làm ảnh hưởng đến kết quả điểm tích lũy của học kỳ cũng như kết quả xử lý học vụ của SV), nhưng điểm các môn đạt sẽ được đưa vào điểm bảo lưu và được tính vào điểm TB tích lũy toàn khóa.

? Lợi ích của việc học chuyên ngành 2 ?

Xã hội ngày càng phát triển và đặt ra những yêu cầu cao đối với người lao động, những người có kiến thức chuyên môn của nhiều lĩnh vực sẽ có nhiều lợi thế hơn. Với việc học 2 chương trình (hay chuyên ngành 2) thì trong cùng 1 khoảng thời gian, SV có thể học cùng lúc 2 chương trình và khi tốt nghiệp được cấp 2 văn bằng, có 2 chuyên môn khác nhau, thuận lợi hơn khi xin việc cũng như trong quá trình làm việc.

? Em đã đăng ký kế hoạch học tập cho một môn học, bây giờ em không muốn đăng ký lịch học cho môn đó được không?

Kế hoạch học tập của sinh viên là cơ sở để nhà trường sắp xếp thời khóa biểu và lên lịch học cho sinh viên đăng ký. Sinh viên có thể bổ sung hoặc điều chỉnh KHHT trong thời gian ĐK KHHT chính thức. Sau thời gian trên, KHHT của sinh viên được cố định. Do đó, sinh viên cần cân nhắc kỹ trước khi đăng ký KHHT của mình.

? Đăng ký môn học có thể huỷ một số môn trong đăng ký kế hoạch học tập không ?

Về nguyên tắc, khi ĐKMH thì không được phép hủy môn đã ĐK trong kế hoạch học tập. SV chỉ được quyền hủy môn trong thời gian GVCV phê duyệt KHHT và phải làm đơn trình bày rõ lí do xin hủy. Hoặc trong các trường hợp: trùng thời khóa biểu, vướng điều kiện môn học trước, môn học tiên quyết, lớp đầy…Do đó, SV cần cân nhắc, suy nghĩ kỹ khi đăng ký KHHT.

? Khi đăng ký kế hoạch học tập và đăng ký môn học, mạng báo là đã đăng ký thành công, nhưng sau đó mở lại thì một môn học nào đó không có trong danh sách hoặc thừa. Vậy em phải làm sao?

Sinh viên vui lòng làm đơn xin xem xét lại kết quả đăng ký môn học và gửi về Tổ Tư vấn học đường kèm theo minh chứng (nếu có).

? Sau khi đăng ký kế hoạch học tập muốn tăng hay giảm thêm môn học sinh viên phải làm thế nào?

 Trong thời gian GVCV phê duyệt KHHT, SV có thể làm đơn xin GVCV để đăng ký thêm hoặc hủy bớt môn học.

? Nếu vì một lý do nào đó khiến em không thể đăng ký một môn học tiên quyết, làm ảnh hưởng đến việc không đăng ký được các môn học tiếp theo, vậy em có bị trễ thêm nửa năm hoặc 1 năm hay không?

 Sinh viên vẫn có thể đăng ký những môn học khác để bù vào thời biểu còn trống, hoặc đăng ký bù vào học kỳ tiếp theo có lớp.

? Em rớt môn trong nhóm tự chọn, vậy em có cần đăng ký học lại môn đó không hay có thể đăng ký môn học khác để thay thế?

 Đối với môn tự chọn chưa đạt sinh viên có thể chọn lại chính môn học đó hoặc môn tự chọn khác cùng nhóm để cho đủ tín chỉ. Không nhất thiết phải học lại môn tự chọn chưa đạt nếu đã tích lũy đủ tín chỉ cần thiết.

Tuy nhiên, điểm môn tự chọn không đạt vẫn tham gia tính điểm trung bình chung tích lũy. Nếu sinh viên có nhu cầu xin không tính điểm môn tự chọn (không đạt) thì có thể nộp đơn tại Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ để phòng Đại học xem xét vào học kỳ cuối của khóa học. 

 

? Em muốn xin miễn môn GDQP thì phải làm thế nào?

 -         Đối với sinh viên ĐH và CĐ chính quy: Đã học xong chương trình GDQP hệ đại học (hoặc cao đẳng) tại Trường khác trước khi nhập học: Nộp đơn, chứng chỉ GDQP photo công chứng, bảng điểm tại trường cũ (để xác định hệ chương trình đã được đào tạo) nộp tại Trung tâm GDTC & GDQP, sau đó, nộp hồ sơ về Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ trong 2 tuần đầu mỗi học kỳ. Nếu khi nhập học sinh viên chưa nhận chứng chỉ tại trường cũ sẽ làm đơn xin hoãn học tại Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ, chờ nhận chứng chỉ sẽ bổ sung hồ sơ xin miễn GDQP ở những học kỳ sau.

-         Hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hoặc cao đẳng lên đại học: Mặc nhiên đã được miễn các môn học tương đương khi nộp hồ sơ tuyển sinh, trong chương trình chỉ học những học phần còn thiếu. Không cần làm đơn, không được miễn thêm.

-         Hệ liên thông cao đẳng lên đại học nhưng đã từng học xong trung cấp: Nộp đơn, Bảng điểm TCCN, bảng điểm Cao đẳng liên thông tại Trung tâm GDTC & GDQP, sau đó, nộp hồ sơ về Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ trong 2 tuần đầu mỗi học kỳ => nếu hợp lệ sẽ được miễn học phần 4.

? Thủ tục xin miễn môn Giáo dục thể chất?

 -         ĐH và CĐ chính quy: Đã học xong chương trình GDTC hệ đại học (hoặc cao đẳng) tại trường khác trước khi nhập học: Nộp đơn, bảng điểm của trường cũ, chứng chỉ GDTC photo công chứng (nếu có) nộp tại Trung tâm GDTC & GDQP, sau đó nộp về Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ trong 2 tuần đầu mỗi học kỳ.

-         Hệ liên thông các cấp: Mặc nhiên đã được miễn các môn học tương đương khi nộp hồ sơ tuyển sinh, trong chương trình chỉ học những học phần còn thiếu. Không cần làm đơn, không được miễn thêm.

? Em có nguyện vọng học thêm 1 ngành khác thì điều kiện phải có là gì?

 1. Sinh viên học cùng lúc hai chương trình là sinh viên có nhu cầu đăng ký học thêm một  chương trình thứ  hai  để  khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng.

2. Điều kiện để học cùng lúc hai chương trình:

-  Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất;

- Khối thi tuyển sinh đầu vào của sinh viên phải đáp ứng yêu cầu khối tuyển sinh của ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai.

-  Sinh viên đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất;

-  Sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu ở chương trình thứ nhất;

Sinh viên đang học thêm chương trình thứ hai, nếu rơi vào diện bị xếp hạng học lực yếu của chương trình thứ hai, phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

Sinh viên chỉ được xét học cùng lúc hai chương trình 01 (một) lần trong suốt khóa học.

3. Thủ tục đăng ký học thêm chương trình thứ hai:

Cách thức đăng ký:

 - Bướ­c 1: Sinh viên đăng nhập vào website Hệ thống thông tin sinh viên, chọn phân hệ nộp đơn trực tuyến.

- Bướ­c  2: Chọn học kỳ cần đăng ký, chọn loại đơn "Đăng ký chuyên ngành 2”. 

Thời gian đăng ký: Theo thông báo từ phòng Đại học 

Lưu ý: trường hợp sinh viên không nộp đơn trực tuyến trên hệ thống thông tin sinh viên được, sinh viên làm đơn có ý kiến của GVCV, ý kiến Khoa quản lý chuyên ngành thứ hai và nộp tại Văn phòng Tư vấn & Hỗ trợđể phòng Đại học xem xét.

-  Nếu được chấp nhận, SV căn cứ vào KHHT chương trình thứ hai để đăng ký môn học theo chương trình chung của Trường.

-  Sau khi tốt nghiệp chương trình thứ  nhất, SV mang hồ sơ đã được chấp nhận chương trình thứ hai đến Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ để làm thủ tục chuyển chương trình đào tạo.

4. SV học hai chương trình chỉ được hưởng các chế độ quyền lợi đối với chương trình thứ nhất.

5. Sinh viên đang học thêm chương trình thứ hai, nếu rơi vào diện bị xếp hạng học lực yếu của chương trình thứ hai, phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

6. Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại khoản 3 Điều 9 của Quy chế này. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

7. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

? Em đang học ngành 2, không gặp vấn đề học lực nhưng em cảm thấy không muốn học nữa do không phù hợp, em có thể ngưng không học nữa được không?

 Được, em làm đơn đề nghị ngưng học Chuyên ngành 2 nộp Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ. Tuy nhiên, em nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định vì sinh viên chỉ được xét học cùng lúc hai chương trình 01 lần trong suốt khóa học. 

? Em đã biết bơi, vậy em có thể xin miễn học hoặc huyển môn GDTC - Bơi lội bắt buộc để học môn khác?

Sinh viên được nộp đơn xem xét thay thế môn Bơi lội bằng môn Giáo dục thể chất khác trong các trường hợp:

- Sinh viên bị bệnh ngoài da, bệnh lây nhiễm, bệnh không xuống nước được. Hồ sơ gồm:

    + Đơn xin chuyển môn (có mẫu trên bảng thông tin của Khoa Khoa học Thể thao - nằm đối diện Hồ bơi)

    + Hồ sơ minh chứng bệnh (bệnh viện nhà nước cấp quận, huyện trở lên, có chữ ký, chỉ định của bác sĩ là em không thể học Bơi lội, dấu mộc của bệnh viện)

    + Thời gian nhận đơn: 2 tuần đầu của mỗi học kì.

-    - Sinh viên đã biết bơi, muốn chuyển sang học môn khác thay thế môn bơi: Nộp đơn xin đăng ký tham dự buổi kiểm tra kỹ năng thực hành bơi lội. Trung tâm sẽ thông báo trên website thời gian và địa điểm tổ chức buổi kiểm tra; Sinh viên thực hành bơi đúng kỹ thuật 1 kiểu bơi (tự đăng ký) hết cự ly 25m sẽ được công nhận đã biết bơi  và TT GDTC&GDQP đồng ý cho chuyển môn thay thế môn bơi.

Tất cả các trường hợp trên, nếu được giải quyết đều phải học thêm 1 môn GDTC 1 thay thế cho môn Bơi lội.

? Em rớt môn GDTC1- Thể dục thì em có thể học môn học khác thay thế không ạ?

Đối với môn học tự chọn nếu không đạt sinh viên có quyền chọn đăng ký học lại chính môn học đó hoặc lựa chọn học các môn tự chọn khác cùng nhóm. Như vậy, nếu em rớt môn GDTC1- Thể dục thì em có thể học thay thế bằng 1 trong 8 môn học sau (không nhất thiết phải học lại môn Thể dục):

1. GDTC 1 – Bóng đá (D01101)
2. GDTC 1 – Taekwondo (D01102)
3. GDTC 1 – Bóng chuyền (D01103)
4. GDTC 1 – Cầu lông (D01104)
5. GDTC 1 – Thể dục (D01105)
6. GDTC 1 – Quần vợt (D01106)

7. GDTC1 - Thể hình Fitness (D01120)

8. GDTC 1 – Hatha yoga (D01121)

 

? Môn học trước và môn học tiên quyết khác nhau như thế nào?

 Môn học tiên quyết là môn học mà em phải học xong và có kết quả đạt trước khi đăng ký học môn sau. Còn môn học trước là môn em chỉ cần đăng ký và xác nhận học xong môn (có thể chưa đạt) trước khi đăng ký môn học sau.

? Khi nào thì em có thể đăng ký môn học? Em phải làm thế nào để đăng ký môn học? Em có thể hủy môn học đã đăng ký không?

 Quy trình đăng ký môn học

Bước 1: SV xây dựng KHHT của mỗi HK bằng cách liệt kê các môn học cần phải học trong HK đó dựa trên CTĐT, danh sách các môn học dự  kiến được giảng dạy và tham khảo ý kiến của GVCV. KHHT phải được GVCV phê duyệt.

Bước 2: SV dựa vào KHHT và thời khóa biểu trong HK do trường công bố để đăng ký môn học qua mạng theo kế hoạch chung. Kết quả đăng ký KHHT của sinh viên là cơ sở cho nhà trường lên kế hoạch xếp thời khóa biểu, tổ chức lớp mời giảng. Sinh viên bắt buộc phải ĐKMH đúng những môn học đã đăng ký trong KHHT (ngoại trừ những trường hợp trùng TKB, trùng với lịch sinh hoạt chủ nhiệm).

Bước 3: Trường xử lý kết quả SV đã đăng ký và công bố cho SV kiểm tra, điều chỉnh nếu cần.

Bước 4: SV nhận kết quả đăng ký môn học và đóng học phí theo đúng thời gian quy định.

Lưu ý:

-  Trong khoảng thời gian đăng ký môn học theo kế hoạch chung của nhà trường, SV có thể rút bớt, đăng ký bổ sung những môn học mới thay cho những môn học mà Trường không thể mở được. Sau thời gian trên, kết quả đăng ký môn học của SV sẽ được cố định.

Chậm nhất là tuần lễ  thứ 8 của HK chínhtuần lễ  thứ 2 của HK hè nếu thấy khó khăn có thể dẫn đến kết quả kém, SV có thể xin phép rút môn học đã đăng ký nhưng không được trả lại học phí

-    Trong các HK chính, số môn học còn lại sau khi rút bớt không được dưới 14 tín chỉ. 

-   Muốn được rút môn học, SV nộp đơn được GVCV chấp thuận và có xác nhận của cán bộ giảng dạy (CBGD) lớp môn học cho Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ. Những môn học xin rút bớt được nhận điểm rút môn học (R) trong bảng điểm học kỳ.

-  SV đã đăng ký môn học nhưng không đi học hoặc không dự thi kết thúc môn học sẽ bị điểm F của môn học đó.

? Tại sao em đăng ký môn học nhưng nhà trường lại hủy môn học mà em đã đăng ký?

 Vì nhóm mà em đăng ký không đủ số lượng tối thiểu nên nhà trường không mở lớp. Em có thể lựa chọn những nhóm học khác hoặc môn học khác để đăng ký vào đợt đăng ký môn học dành cho sinh viên đăng ký lại các nhóm môn học bị hủy do không đủ số lượng. Thời gian chi tiết, em vui lòng xem trong thông báo đăng ký môn học.

? Đăng ký môn học có thể huỷ một số môn trong đăng ký kế hoạch học tập không ?

 Về nguyên tắc, khi kết thúc thời gian đăng ký kế hoạch học tập (KHHT) thì sinh viên không được phép hủy môn đã đăng ký trong KHHT. Sinh viên chỉ được quyền hủy môn trong thời gian trong thời gian Giảng viên cố vấn  (GVCV) hỗ trợ sinh viên kiểm tra, xem, sửa kết quả đăng ký và phải làm đơn trình bày rõ lí do xin hủy. Hoặc trong các trường hợp: trùng thời khóa biểu, vướng điều kiện môn học trước, môn học tiên quyết, lớp đầy…Do đó, sinh viên cần cân nhắc, suy nghĩ kỹ khi đăng ký KHHT.

? Sau khi đăng ký kế hoạch học tập muốn tăng hay giảm thêm môn học sinh viên phải làm thế nào?

 Trong thời gian Giảng viên cố vấn  (GVCV) hỗ trợ sinh viên kiểm tra, xem, sửa kết quả đăng ký, sinh viên có thể làm đơn xin GVCV đăng ký thêm hoặc hủy bớt môn học. Thời gian này thể hiện rõ trong thông báo đăng ký KHHT và đăng ký môn học của các học kỳ chính.

? Khi đăng ký kế hoạch học tập và đăng ký môn học, mạng báo là đã đăng ký thành công, nhưng sau đó mở lại thì một môn học nào đó không có trong danh sách hoặc thừa. Vậy em phải làm sao?

 Sinh viên có thể nộp đơn trực tuyến đề nghị phòng Đại học kiểm tra lại kết quả đăng ký kế hoạch học tập hoặc kết quả đăng ký môn học của mình trên Cổng thông tin sinh viên.

? Em là sinh viên hệ liên thông, em còn nợ 1 môn chuyên ngành, nhưng môn đó hiện nay khóa mới không học, vậy em có thể đăng ký trả nợ với lớp chính quy ban ngày được không?

 Nếu môn này có khối lượng kiến thức và tín chỉ tương đương nhau thì em có thể đăng ký trả nợ với lớp chính quy ban ngày.

? Em còn nợ môn, mà môn đó hiện nay không được tổ chức giảng dạy nữa, em có thể đăng ký xin mở lớp môn học hoặc đăng ký môn khác thay thế được không?

 Nếu môn đó không được tổ chức giảng dạy nữa thì em phải học môn học khác để thay thế đang còn tổ chức giảng dạy. Môn học này do Khoa quản lý môn đề xuất.SV liên hệ Khoa để biết thông tin môn thay thế. (Nếu Khoa xác nhận môn tương đương nhưng chưa có công văn gửi Phòng Đại học thì sinh viên làm đơn và có ý kiến của Khoa).

? Em đăng ký môn học trễ, em làm sao để đăng ký lại?

 Trước mỗi học kỳ, phòng Đại học sẽ thông báo đến sinh viên về việc đăng ký đăng ký kế họach học tập và đăng ký môn học qua website Đăng ký môn học và website Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Thông báo. Sinh viên có trách nhiệm theo dõi và thực hiện đúng tiến độ. Sau thời hạn đăng ký môn học, nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào cho sinh viên do không theo dõi thông báo.

? Nếu môn học tự chọn không đạt thì em có thể học môn tự chọn khác được không?học tiên quyết, làm ảnh hưởng đến việc không đăng ký được các môn học tiếp theo, vậy em có bị trễ thêm nửa năm hoặc 1 năm hay không?

 Đối với môn tự chọn chưa đạt sinh viên có thể chọn lại chính môn học đó hoặc môn tự chọn khác cùng nhóm để cho đủ tín chỉ. Không nhất thiết phải học lại môn tự chọn chưa đạt nếu đã tích lũy đủ tín chỉ cần thiết.

Hiện nay, điểm trung bình tích lũy vẫn tính cả những môn tự chọn nhưng chưa đạt, nên sinh viên cần liên hệ với Giảng viên cố vấn để được tư vấn cách chọn môn học hợp lý. Nếu sinh viên chọn học môn khác để học thay thế thì ở học kỳ cuối cùng của khóa học, sinh viên có thể nộp đơn xin không tính điểm môn học tự chọn không đạt tại Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ. Riêng đối với các môn Giáo dục Thể chất, SV không cần làm đơn xin không tính điểm môn tự chọn không đạt do điểm của môn học này không ảnh hưởng đến điểm trung bình tích lũy và phòng Đại học sẽ loại bỏ điểm rớt trong bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên.

? Em đã đăng ký lịch học cho một môn học, bây giờ em muốn rút môn học đó được hay không?

 Em có thể nộp đơn rút môn học trên website Cổng thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến trong 7 tuần đầu của HK chính và 2 tuần đầu của HK hè. Em không được phép rút các môn học đã kết thúc giảng dạy theo thời khóa biểu và có kết quả đánh giá môn học (dành cho các môn thí nghiệm, thực hành, kỹ năng, đồ án,...).

Trong các học kỳ chính, số môn học còn lại sau khi rút bớt không được dưới số tín chỉ quy định cho từng loại học lực:

- Học lực trung bình trở lên: tối thiểu 14 tín chỉ (trừ 2 học kỳ cuối của khóa học)

-Học lực yếu: tối thiểu 10 tín chỉ.

Tuy nhiên, việc rút môn học sẽ không được hoàn lại học phí. Điểm môn học em xin rút bớt sẽ được ghi nhận là điểm R và không ảnh hưởng đến điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình tích lũy. Khi nộp đơn, hệ thống sẽ thông báo kết quả nộp và thời gian kiểm tra lại kết quả giải quyết đơn.

Em nên cân nhắc kỹ trước khi nộp đơn, tránh rút các môn học trước và môn tiên quyết vì việc rút các môn học này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ đăng ký môn học sau này của em.

? Sinh viên hệ chính quy có được phép trả nợ với hệ vừa làm vừa học, hệ liên thông, VB2 được không ? Sinh viên bậc đại học có được phép trả nợ với bậc cao đẳng không?

 -       Sinh viên hệ chính quy không được trả nợ với hệ vừa làm vừa học, hệ liên thông, VB2.

-       Sinh viên bậc Đại học được trả nợ với bậc cao đẳng, nếu môn học đó có cùng mã môn. 

? Em muốn đăng ký học lại và đăng ký học cải thiện điểm thì cần phải làm gì?

 -Thủ tục đăng ký học lại hoặc đăng ký học cải thiện điểm hoàn toàn giống như thủ  tục đăng ký môn học lần đầu. Sinh viên có thể đăng ký vào bất kỳ học kỳ nào mà môn học có mở lớp.

- Đối với môn học bất kỳ đã có kết quả đạt, sinh viên được phép đăng ký  học lại để  cải thiện điểm. Điểm của tất cả  các lần học được ghi trong bảng điểm các học kỳ và trong bảng điểm tốt nghiệp. Kết quả cao nhất trong các lần học sẽ được chọn để tính vào điểm trung bình tích lũy. 

- Đối với môn học bắt buộc hoặc môn học lựa chọn bắt buộc theo ngành/chuyên ngành, nếu sinh viên có điểm tổng kết môn học không đạt thì bắt buộc phải đăng ký học lại khi - môn học đó được tổ chức giảng.

- Đối với môn học tự chọn nếu không đạt sinh viên có quyền chọn đăng ký học lại chính môn học đó hoặc lựa chọn học các môn tự chọn khác cùng nhóm để đảm bảo tích lũy đủ số tín chỉ.  Sinh viên không nhất thiết phải học lại môn học tự chọn chưa đạt nếu đã tích lũy đủ số tín chỉ của nhóm tương ứng. 

Hiện nay điểm trung bình tích lũy vẫn tính cả những môn tự chọn nhưng chưa đạt, em nên liên hệ với giảng viên cố vấn để được tư vấn cách chọn môn học hợp lý. Nếu sinh viên chọn học môn khác, ở học kỳ cuối cùng của khóa học, sinh viên có thể nộp đơn xin không tính điểm môn học tự chọn không đạt.

Sinh viên nên tham khảo quy định về tiền học phí trước khi đăng ký môn học tránh bị động về tài chính.

? Em có thể xem thời khóa biểu học bằng cách nào ạ?

Để kiểm tra thời khóa biểu, em vui lòng đăng nhập vào Cổng thông tin sinh viên --> phân hệ Đăng ký môn học --> chọn menu Thông tin --> môn đã đăng ký và chọn học kỳ cần xem thời khóa biểu.

Ngoài ra, em cũng có thể vào Cổng thông tin sinh viên --> phân hệ Thời khóa biểu --> chọn chọn học kỳ cần xem và chọn Thời khóa biểu tổng quát để kiểm tra lịch học.

? Em có nguyện vọng đăng ký học thêm ngành thứ 2 song song với ngành thứ nhất thì em cần phải làm gì?

1. Sinh viên học cùng lúc hai chương trình là sinh viên có nhu cầu đăng ký học thêm một  chương trình thứ  hai  để  khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng.

2. Điều kiện để học cùng lúc hai chương trình:

-  Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất; Riêng một số ngành đặc thù (về sức khỏe, mỹ thuật công nghiệp, kiến trúc, luật,...), sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào của chương trình thứ 2 do khoa chuyên môn xét.

-  Sinh viên đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất;

-  Sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu hoặc kết quả hoạt động ngoại khóa yếu ở chương trình thứ nhất;

- Sinh viên chỉ được xét học cùng lúc hai chương trình 01 lần trong suốt khóa học.

Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những môn học có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

3. Thủ tục đăng ký học thêm chương trình thứ hai:

Cách thức đăng ký: Sinh viên đăng ký học chương trình thứ hai bằng cách nộp đơn trực tuyến trên Cổng thông tin sinh viên theo thông báo của phòng Đại học. Đơn của sinh viên được phòng Đại học tổng hợp để trình Hiệu trưởng quyết định.

 - Bướ­c 1: Sinh viên đăng nhập vào website Hệ thống thông tin sinh viên, chọn phân hệ nộp đơn trực tuyến.

- Bướ­c  2: Chọn học kỳ cần đăng ký, chọn loại đơn "Đăng ký chuyên ngành 2”. 

Lưu ý: trường hợp sinh viên không nộp đơn trực tuyến trên hệ thống thông tin sinh viên được, sinh viên làm đơn có ý kiến của GVCV, ý kiến Khoa quản lý chuyên ngành thứ hai và nộp tại Văn phòng Tư vấn & Hỗ trợ để phòng Đại học xem xét.

-  Nếu được chấp nhận, SV căn cứ vào KHHT chương trình thứ hai để đăng ký môn học theo chương trình chung của Trường.

-  Sau khi tốt nghiệp chương trình thứ  nhất, SV mang hồ sơ đã được chấp nhận chương trình thứ hai đến Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ để làm thủ tục chuyển chương trình đào tạo.

4. SV học hai chương trình chỉ được hưởng các chế độ quyền lợi đối với chương trình thứ nhất.

5. Sinh viên đang học thêm chương trình thứ hai, nếu rơi vào diện bị xếp hạng học lực yếu của chương trình thứ hai, phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.  

6. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

? Sinh viên chương trình chất lượng cao đăng ký học lại hoặc đăng ký học trước tiến độ các môn với chương trình tiêu chuẩn hoặc lớp chất lượng cao thì có được không và cách thức đăng ký như thế nào?

 SV chương trình CLC khi đăng ký học lại sẽ đăng ký với lớp CLC, cách thức SV CLC đăng ký học lại hoặc học vượt với lớp CLC như sau:

- SV chờ TKB đúng tiến độ theo lớp trước
- SV làm đơn đăng ký môn học không trùng TKB đã xếp, nộp về Khoa xin ý kiến. Sau đó, nộp đơn tại Văn phòng Tư vấn & Hỗ trợ (E.0001).
 
Nếu trong trường hợp lớp CLC không mở môn học trả nợ, SV có nguyện vọng trả nợ với chương trình tiêu chuẩn thì phải làm đơn (có ý kiến của Khoa quản lý SV), sau đó nộp trực tiếp tại Văn phòng Tư vấn & Hỗ trợ để Phòng Đại học xem xét.

? Sinh viên chương trình tiêu chuẩn học trả nợ với lớp chất lượng cao được không? Cách thức đăng ký như thế nào? (Trường hợp môn học đó không mở cho chương trình tiêu chuẩn mà chỉ mở cho sinh viên lớp chất lượng cao – Nếu cùng mã môn, tín chỉ)?

Sinh viên học chương trình tiêu chuẩn không đăng ký môn học chung với sinh viên chương trình Chất lượng cao được vì chương trình đào tạo và học phí khác nhau.

Trường hợp môn học sinh viên có nhu cầu đăng ký không còn mở cho chương trình tiêu chuẩn và cũng không có môn tương đương, thay thế mà lớp CLC có (cùng mã môn học, cùng số tín chỉ) thì SV làm đơn, xin ý kiến Khoa quản lý môn, nộp tại Văn phòng Tư vấn & Hỗ trợ để Phòng Đại học xem xét.

? Em đã đăng ký KHHT nhưng quên không ĐKMH thì em phải làm sao?

 Em có thể đăng ký thêm môn học vào đợt đăng ký dành cho sinh viên chưa xây dựng Kế hoạch học tập. Thời gian cụ thể đều được ghi trong thông báo đăng ký KHHT và đăng ký môn học của từng học kỳ. 

Lưu ý: SV sẽ bị hạn chế chọn các nhóm môn học (do nhóm đầy sĩ số), SV chỉ đăng ký vào những nhóm còn trống sĩ số. Vì vậy, SVnên đọc thông báo và đăng ký theo đúng thời gian quy định.

? Em quên đăng ký KHHT thì có đợt nào đăng ký bổ sung KHHT không?

Đối với HK chính (HK1 và HK2): SV liên hệ GVCV (trong đợt GVCV phê duyệt KHHT cho SV) để hỗ trợ đăng ký KHHT bổ sung.

Trường hợp sinh viên không liên hệ được với GVCV hoặc sinh viên có nhu cầu đăng ký thêm môn ngoài KHHT: SV có thể đăng ký vào đợt dành cho SV chưa xây dựng KHHT.
Mốc thời gian trên được ghi trong thông báo đăng ký KHHT và đăng ký môn học của từng học kỳ.
 
Lưu ý: Nếu không đăng ký KHHT, Sv sẽ bị hạn chế chọn các nhóm môn học (do nhóm đầy sĩ số), SV chỉ đăng ký vào những nhóm còn trống sĩ số. Vì thế, nên đọc thông báo và đăng ký theo đúng thời gian quy định.
 

? Em bị nợ môn không còn mở lớp, vậy em phải làm sao? Em có nghe nói có thể trả nợ bằng môn tương đương, thay thế, vậy danh sách môn tương đương thay thế đó em có thể xem ở đâu?

 Các môn học không còn trong chương trình đào tạo sinh viên có thể trả nợ bằng môn tương tương, thay thế. Sinh viên liên hệ văn phòng Khoa để xem danh mục môn tương đương, thay thế.

? Sinh viên chương trình liên kết có phải học các môn học chính trị Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Đảng CS Việt Nam, GDTC và GDQP?

 Theo qui định hiện hành của Trường, sinh viên chương trình liên kết phải học như sau:

- Đối với sinh viên học theo chương trình do Trường đại học liên kết cấp bằng: sinh viên chỉ học 02 học phần GDTC là Bơi và GDTC 1 (không học chính trị Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Việt Nam và GDQP).
 
- Đối với các sinh viên học theo chương trình do 02 Trường (Trường đại học Tôn Đức Thắng và Trường đại học Liên kết) cùng cấp bằng cho người học theo qui định của từng bên: Sinh viên phải học tất cả các môn học trên theo qui định hiện hành áp dụng cho hệ đại học chính qui tại Trường đại học Tôn Đức Thắng.

? Em là sinh viên quá hạn đào tạo được nhà trường cứu xét cho gia hạn nhưng còn nợ môn không còn mở lớp hoặc môn không có tổ chức dạy trong học kỳ em được gia hạn, vậy em phải trả nợ môn học như thế nào?

 Nhà trường sẽ tổ chức mở lớp ôn tập cho sinh viên được cứu xét gia hạn đào tạo nếu môn học không còn mở hoặc môn học không có tổ chức giảng dạy trong học kỳ hiện tại. Sinh viên khi được cứu xét gia hạn đào tạo phải liên hệ với Văn phòng Khoa để được hướng dẫn đăng ký học cho kịp xét tốt nghiệp theo đúng thời hạn được cứu xét gia hạn.

? Em muốn đăng ký mở lớp các môn học không mở trong học kỳ thì phải làm thế nào?

SV làm đơn xin mở lớp kèm danh sách SV đăng ký (từng SV ký tên đồng ý) nộp về Khoa quản lý môn học để xin ý kiến (kèm TKB dự kiến). Sau đó, SV mang đơn đến nôp tại Văn phòng Tư vấn & Hỗ trợ.

Trường hợp danh sách SV đăng ký có số lượng ít, SV phải cam kết về việc đóng học phí với sĩ số lớp ít. 
Phòng Đại học sẽ thông báo cho SV khi có kết quả.

? Sau khi đăng ký môn học thành công, em muốn chuyển nhóm để có lịch học phù hợp hơn thì có được hay không?

Sau khi đăng ký môn học thành công thì sinh viên không được thay đổi lịch học. Sinh viên tự chủ động trong việc đăng ký môn học theo thời khóa biểu đã ban hành và chỉ có quyền chỉnh sửa thời khóa biểu trong khoảng thời gian hệ thống mở đăng ký. Sau khi đăng ký thành công, kết quả này là cố định (là cơ sở cho việc mở/hủy nhóm môn học).

? Em có thể đăng ký vào lớp đầy sỉ số được không?

Em thể đăng ký vào nhóm đầy sĩ số. Cụ thể:

- Trường hợp 1: đợt đăng ký chính thức dành cho sinh viên đã xây dựng KHHT:

Sinh viên có thể liên hệ với Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ hoặc gọi điện thoại qua số hotline đăng ký môn học(được đăng trên website Đăng ký môn học) để phòng Đại học xem xét mở thêm sĩ số cho nhóm môn học sinh viên có nhu cầu đăng ký.

- Trường hợp 2: các đợt đăng ký môn học bổ sung (nếu có): Sinh viên có thể đăng ký vào nhóm chờ. Sau khi kết thúc thời gian đăng ký, phòng Đại học sẽ thống kê số lượng sinh viên và gửi về Khoa để xem xét về việc có tăng thêm sĩ số hoặc mở thêm nhóm. Trong trường hợp Khoa không mở thêm nhóm hoặc không tăng thêm sĩ số, thì kết quả đăng ký môn học vào các nhóm đầy sĩ số sẽ bị hủy.

Đánh giá môn học

? Em rớt môn học tự chọn nhưng em đã tích luỹ đủ số tín chỉ của nhóm tự chọn đó. Vậy, em có phải đăng ký học lại đúng môn học mà em bị rớt không?

-  Đối với môn học bắt buộc hoặc môn học lựa chọn bắt buộc theo ngành/chuyên ngành, nếu sinh viên có điểm tổng kết môn học không đạt thì bắt buộc phải đăng ký học lại khi môn học đó được tổ chức giảng.

- Đối với môn học tự chọn nếu không đạt sinh viên có quyền chọn đăng ký học lại chính môn học đó hoặc lựa chọn học các môn tự chọn khác cùng nhóm để đảm bảo tích lũy đủ số tín chỉ. 

Sinh viên không nhất thiết phải học lại môn học tự chọn chưa đạt nếu đã tích lũy đủ số tín chỉ của nhóm tương ứng

Tuy nhiên, điểm của môn học tự chọn không đạt vẫn tham gia tính điểm trung bình chung tích lũy. Do đó, ở học kỳ cuối cùng của khóa học, sinh viên nên làm đơn đề nghị không tính điểm môn tự chọn không đạt nộp cho Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ để tránh ảnh hưởng đến điểm trung bình tích lũy khi xét tốt nghiệp.

- Đối với môn học bất kỳ đã có kết quả đạt, sinh viên được phép đăng ký học lại để cải thiện điểm. Điểm của tất cả các lần học được ghi trong bảng điểm các học kỳ và trong bảng điểm tốt nghiệp. Kết quả cao nhất trong các lần học sẽ được chọn để tính vào điểm trung bình tích lũy.

Thủ tục đăng ký học lại hoặc đăng ký học cải thiện điểm hoàn toàn giống như thủ tục đăng ký môn học lần đầu. Sinh viên có thể đăng ký vào bất kỳ học kỳ nào mà môn học có mở lớp.

? Em đã học ở trường khác và có điểm một số môn thuộc chương trình đại cương. Em có thể làm đơn xin miễn học các môn này được không?

 

Do tính độc lập của việc xây dựng giáo trình ở mỗi trường đại học, Trường Đại học Tôn Đức Thắng chỉ xét miễn môn học cho các học phần Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất.

 

Đối với các môn học khác, Hiệu trưởng sẽ xem xét và có quyết định căn cứ theo kết quả kiểm tra (thời lượng và kiến thức của sinh viên) của Bộ môn quản lý môn học.

Sinh viên nộp đơn xin miễn môn học theo mẫu trên website phòng Đại học --> mục Quy chế, quy định --> Biểu mẫu, quy trình giải quyết đơn trong vòng 2 tuần đầu của học kỳ.

? Em mới trúng tuyển Đại học, em đã học môn Giáo dục Quốc phòng ở trường cũ, vậy em có thể làm đơn xin xét miễn học Giáo dục Quốc phòng không?

 Sinh viên có thể làm đơn xin xét miễn các học phần Giáo dục Quốc phòng (in mẫu đơn trên website phòng Đào tạo, mục Quy trình giải quyết đơn), đính kèm bảng điểm có đóng mộc của trường sinh viên đã học và bản sao chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng, sau đó, nộp về TT Giáo dục Thể chất & Quốc phòng để được xem xét. Sau khi hoàn tất các thủ tục, sinh viên nộp hồ sơ về cho tổ Tư vấn học đường (thời hạn: 2 tuần đầu tiên của học kỳ).

Trong trường hợp sinh viên chưa được cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng thì sinh viên có thể làm đơn xin hủy kết quả đăng ký môn học đối với các học phần Giáo dục Quốc phòng, đính kèm bảng điểm có đóng mộc của trường đã học và nộp tại tổ Tư vấn học đường (thời hạn: 2 tuần đầu tiên của học kỳ).

? Em là sinh viên khóa 17 Đại học, học kỳ vừa rồi em thi môn cơ sở tin học 1 (chứng chỉ MOS) và đạt 300 điểm, vậy em có phải học lại môn này không?

 Theo quy định về việc học và thi chứng chỉ MOS, đối với sinh viên khóa 17 Đại học trở về sau được quy định như sau:

Thang điểm đạt tính theo chuẩn quốc tế MOS:

          Bảng 1: Thang điểm đạt

Khóa tuyển sinh Điểm
Khóa tuyển sinh 2013 (K.17) 400
Khóa tuyển sinh 2014 (K.18)

500   

Khóa tuyển sinh 2015 (K.19) trở về sau 700

Nếu sinh viên có kết quả chưa đạt so với yêu cầu  của khóa tuyển sinh được quy định ở Bảng 1, khi đăng ký thi lại sẽ được giải quyết như sau:

- Trường hợp sinh viên có điểm thi như trong Bảng 2 thì được  thi lại chứng chỉ  quốc tế MOS với mức lệ phí nhà Trường hỗ trợ

- Trường hợp sinh viên có điểm thấp hơn ở Bảng 2 thì thi lại  chứng chỉ quốc tế MOS với mức  lệ phí theo đúng quy định của kỳ thi chứng chỉ quốc tế MOS

  Bảng 2: Thang điểm thi lại có trợ giá

Khóa tuyển sinh Điểm
Khóa tuyển sinh 2013 (K.17) 300
Khóa tuyển sinh 2014 (K.18)

400   

Khóa tuyển sinh 2015 (K.19) trở về sau 600

Sinh viên chỉ đăng ký học lại khi không đủ điều kiện dự thi (bị cấm thi). Các trường hợp như Vắng thi, không đóng lệ phí dự thi nên không được dự thi vẫn được đăng ký thi lại. Tuy nhiên, sinh viên không được Nhà trường hỗ trợ lệ phí thi MOS.

? Em là sinh viên khóa 17 Đại học, em đã có bảng điểm IELTS 5.0, em có thể nộp đơn xét miễn Anh văn trong trường không?

 Sinh viên nhập trường được xếp lớp dựa vào kết quả kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu khóa hoặc chứng chỉ TOEIC quốc tế (do sinh viên nộp vào). Sinh viên phải học theo lộ trình quy định của Nhà trường cho đến khi hoàn tất các học phần Anh văn giao tiếp được quy định trong chương trình đào tạo.

Sinh viên từ khóa tuyển sinh 2011 trở về sau, trong quá trình học nếu có chứng chỉ TOEIC quốc tế còn thời hạn sẽ được xem xét miễn các học phần Anh văn giao tiếp như sau:

1. Trường hợp 1: trong thời hạn 02 tuần trước khi học kỳ bắt đầu, sinh viên nộp chứng chỉ TOEIC quốc tế, sẽ được miễn giảm (học và thi) các học phần Anh văn giao tiếp tương ứng theo lộ trình đào tạo và thời hạn (còn giá trị) của chứng chỉ; đồng thời, sinh viên làm đơn đề nghị hủy kết quả đăng ký môn học (nếu có).

2. Trường hợp 2: trong quá trình học theo đúng lộ trình quy định, sinh viên nộp chứng chỉ TOEIC quốc tế (còn thời hạn), sẽ được miễn học phần tiếng Anh đang học. Điểm Miễn của học phần này sẽ được ghi nhận điểm bảo lưu, điểm R cho học kỳ hiện tại (nếu sinh viên làm đơn rút môn học).

Việc phiên điểm các Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác sang điểm TOEIC được quy định như sau:

Điểm TOEFL iBT
Điểm IELTS
Xét miễn học phần Anh văn TOEIC

>=70

>=5

AV6

63-69

4.5

AV5

55-62

4.0

AV4

 

? Em chưa tốt nghiệp ngành thứ 2 và cũng không có dự định tốt nghiệp ngành thứ 2, vậy em có thể xin bảng điểm các môn em đã học ở ngành 2 không?

 Dù không tốt nghiệp được ngành thứ 2 nhưng em vẫn có thể đề nghị phòng Đại học cấp bảng điểm ngành 2 để bổ sung vào hồ sơ xin việc của mình. Em có thể đăng ký cấp bảng điểm có đóng dấu tại Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ (E.0001) hoặc phòng Đại học (A.0005).

? Cách xếp loại học lực của trường như thế nào?

 Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào điểm trung bình chung tích lũy, sinh viên được xếp loại học lực như sau:

-         Hạng bình thường: điểm trung bình chung tích lũy từ 5.00 trở lên

-         Hạng yếu: điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 5.00 nhưng chưa rơi vào trường hợp buộc thôi học

Kết quả học tập của học kỳ phụ (hè) được gộp vào kết quả học tập trong học kỳ chính (HK2) để xếp hạng sinh viên về học lực.

? Em muốn xin miễn môn GDQP thì phải làm thế nào?

 -         Đối với sinh viên ĐH và CĐ chính quy: Đã học xong chương trình GDQP hệ đại học (hoặc cao đẳng) tại Trường khác trước khi nhập học: Nộp đơn, chứng chỉ GDQP photo công chứng, bảng điểm tại trường cũ (để xác định hệ chương trình đã được đào tạo) nộp tại Trung tâm GDTC & GDQP trong 3 tuần đầu mỗi học kỳ. Nếu khi nhập học sinh viên chưa nhận chứng chỉ tại trường cũ sẽ làm đơn xin hoãn học, chờ nhận chứng chỉ sẽ bổ sung hồ sơ xin miễn GDQP.

-      -   Hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hoặc cao đẳng lên đại học: Mặc nhiên đã được miễn các môn học tương đương khi nộp hồ sơ tuyển sinh, trong chương trình chỉ học những học phần còn thiếu. Không cần làm đơn, không được miễn thêm.

-         Hệ liên thông cao đẳng lên đại học nhưng đã từng học xong trung cấp: Nộp đơn, Bảng điểm TCCN, bảng điểm Cao đẳng liên thông tại Trung tâm GDTC & GDQP trong 3 tuần đầu mỗi học kỳ => nếu hợp lệ sẽ được miễn học phần 4.

1.      Thủ tục xin miễn môn Giáo dục thể chất?

-         - ĐH và CĐ chính quy: Đã học xong chương trình GDTC hệ đại học (hoặc cao đẳng) tại trường khác trước khi nhập học: Nộp đơn, bảng điểm của trường cũ, chứng chỉ GDTC photo công chứng (nếu có) nộp tại Trung tâm GDTC & GDQP trong 3 tuần đầu mỗi học kỳ.

-         - Hệ liên thông các cấp: Mặc nhiên đã được miễn các môn học tương đương khi nộp hồ sơ tuyển sinh, trong chương trình chỉ học những học phần còn thiếu. Không cần làm đơn, không được miễn thêm.

? Em là sinh viên khoá 20, em đã biết bơi, vậy em có thể xin miễn học hoặc huyển môn GDTC - Bơi lội bắt buộc để học môn khác?

 -         Sinh viên bị bệnh ngoài da, bệnh lây nhiễm, bệnh không xuống nước được: nộp đơn xin chuyển môn học thay thế cho môn bơi lội bắt buộc; giấy chứng nhận bệnh lý có xác nhận của cơ sở y tế nhà nước; có chỉ định của bác sỹ bệnh viện không tiếp xúc với nước hồ bơi tại TT GDTC&GDQP trong 2 tuần đầu mỗi học kỳ.

-        -         Sinh viên đã biết bơi, muốn chuyển sang học môn khác thay thế môn bơi: Nộp đơn xin đăng ký tham dự buổi kiểm tra kỹ năng thực hành bơi lội. Trung tâm sẽ thông báo trên website thời gian và địa điểm tổ chức buổi kiểm tra; Sinh viên thực hành bơi đúng kỹ thuật 1 kiểu bơi (tự đăng ký) hết cự ly 25m sẽ được công nhận đã biết bơi  và TT GDTC&GDQP đồng ý cho chuyển môn thay thế môn bơi.

Tất cả các trường hợp trên đều phải học thêm 1 môn GDTC 1 thay thế cho môn Bơi lội.

? Em nộp đơn đề nghị thay đổi lớp thi do gia đình có việc bận, tại sao Phòng Đại học không nhận đơn của em?

Phòng Đại học chỉ tiếp nhận các trường hợp sinh viên đề nghị thay đổi lớp thi do trùng giờ thi hoặc các trường hợp bất khả kháng (ốm đau, tai nạn,...), em nhé!

? Em đã được giải quyết cho chuyển trường, vậy các môn học em đã học ở trường đó có được chuyển điểm qua không?

 Em phải xin đề cương các môn em đã học ở trường cũ mà trong chương trình hiện tại của trường mới có, kèm theo bảng điểm, đưa về Khoa để Tổ trưởng bộ môn và Trưởng Khoa xem xét. Nếu đồng ý cho em chuyển điểm, Trưởng khoa sẽ ký xác nhận rồi chuyển lên phòng Đại học thông qua Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ.

? Sau khi có kết quả phúc khảo, em vẫn không hài lòng, em có thể xem lại bài thi của mình không?

-  Sinh viên nộp đơn xin phúc khảo theo thông báo của phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng. Riêng đối với các môn học Anh văn thuộc trung tâm Ngoại ngữ, trung tâm TOEIC và lớp liên thông, Văn bằng 2, Vừa làm vừa học, sinh viên sẽ nộp đơn phúc khảo trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày điểm thi được công bố trên website của trường.

-  Sau khi có kết quả phúc khảo, nếu chưa hài lòng về kết quả phúc khảo, sinh viên có thể làm đơn xin xem lại bài thi của mình trong vòng 7 ngày kể từ ngày có kết quả phúc khảo trên Cổng thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến đối với các môn thi tập trung. Các môn thi không tập trung, SV nộp đơn tại Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ.

? Em là sinh viên K19. Đợt này em muốn đăng ký thi lại (do em đã làm đơn hoãn thi thì phải làm như thế nào?

 Nếu em được giải quyết cho hoãn thi giữa kỳ hoặc hoãn thi cuối kỳ trong HK dự thính thì Phòng Đại học sẽ tổ chức thi lại cho sinh viên hoãn thi. Thông thường thời gian tổ chức thi lại dành cho sinh viên hoãn thi là khoảng 2-3 tuần sau khi đợt thi chính thức kết thúc. Em không cần làm bất cứ thủ tục gì, chỉ theo dõi lịch thi trên website Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Thông báo và phân hệ Đăng ký môn học, mục Thông tin --> Lịch thi. Đồng thời, em xem danh sách thi trên website Phòng Đại học, mục Thông báo --> Danh sách thi trước ngày thi từ 2-3 ngày để phản hồi lại với phòng Đại học (nếu cần thiết).

Trường hợp em được giải quyết cho hoãn thi cuối kỳ thì trong thời hạn 1 năm học kế tiếp, sinh viên có quyết định điểm "H" (điểm Hoãn thi) phải theo dõi lịch học, lịch thi (tất cả các học kỳ, kể cả học kỳ dự thính) để đăng ký dự thi. Sau thời hạn 1 năm, nếu sinh viên chưa đăng ký dự thi lại thì điểm H sẽ được chuyển thành điểm F (điểm cấm thi).

? Số tín chỉ tích lũy và điểm trung bình tích lũy là gì? Số tín chỉ tích lũy ngành và điểm trung bình tích lũy ngành là gì, có khác biệt gì với số tín chỉ tích lũy và điểm trung bình tích lũy?

 - Số  tín chỉ  tích luỹ  (STCTL) là tổng số  tín chỉ  của các môn học sinh viên đã đăng ký, đã học và có điểm tổng kết đạt yêu cầu (kể cả các môn học được bảo lưu, miễn học, miễn thi). STCTL được tính 01 lần cho mỗi mã số môn học có điểm đạt (cũng chỉ tính 1 lần cho các môn cải thiện điểm) và tính cả các môn được bảo lưu – điểm X.

- Điểm trung bình tích luỹ (ĐTBTL) là điểm trung bình có hệ số (số  tín chỉ của môn học) của tất cả điểm tổng kết các môn học mà sinh viên đã học kể từ khi nhập học cho đến thời điểm tính bao gồm cả các môn được bảo lưu và có điểm. Đối với môn học mà sinh viên học và có điểm tổng kết nhiều lần, trường sẽ lấy điểm cao nhất (đạt hoặc không đạt) mà sinh viên có (trong số  các lần học) để  tính ĐTBTL. ĐTBTL tính theo thang điểm 10 và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Khi tính ĐTBTL thì không tính các điểm đặc biệt H, I, M, X, R, Z.

- Số  tín chỉ  tích lũy ngành  (STCTLN) là tổng số  tín chỉ  tích lũy của các môn học thuộc CTĐT ngành (kể  cả  các môn học tương đương hoặc thay thế cho môn học có trong CTĐT ngành).

- Điểm trung bình tích luỹ ngành (ĐTBTLN) là điểm trung bình có hệ số của các môn học có trong CTĐT ngành (kể cả các môn học tương đương hoặc thay thế cho môn học có trong CTĐT ngành).ĐTBTL và STCTL là chỉ số để đánh giá chung về tiến độ học tập và học lực của sinh viên – chỉ  số để xếp hạng kết quả học tập trong quá trình học tại trường. ĐTBTLN và STCTLN dùng để đánh giá mức độ hoàn thành CTĐT và là cơ sở để xếp hạng khi tốt nghiệp.

? Em không hài lòng với số điểm của mình, em muốn phúc khảo điểm thi phải liên hệ ở đâu trong khoảng thời gian nào?

 Sau 15 ngày kể từ ngày thi, phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng sẽ thông báo cho sinh viên thời hạn nộp đơn phúc khảo. Em vui lòng download mẫu đơn phúc khảo trên website phòng Đại học (http://pdh.tdt.edu.vn/ , chọn mục Quy chế, quy định --> Biểu mẫu, Quy trình giải quyết đơn), điền thông tin đầy đủ và nộp về Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ (E.0001) theo thời gian nộp đơn phúc khảo mà phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng thông báo cho sinh viên.

Riêng đối với các môn học Anh văn thuộc trung tâm Ngoại ngữ, trung tâm TOEIC và lớp liên thông, Văn bằng 2, Vừa làm vừa học, sinh viên sẽ nộp đơn phúc khảo trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày điểm thi được công bố trên website của trường.

? Em có thể nộp chứng chỉ MOS để xét miễn học Cơ sở tin học trong trường không?

 Sinh viên được xét miễn học phần Cơ sở tin học khi nộp cứng chỉ quốc tế MOS tương ứng vào đầu học kỳ (2 tuần đầu tiên của học kỳ) theo đúng hoặc trước tiến độ của chương trình đào tạo ngành học của sinh viên. Quá thời hạn trên, sinh viên bắt buộc phải học học phần chưa hoàn thành này.

Trường hợp sinh viên nộp chứng chỉ sau thời gian quy định, nhưng vẫn trong học kỳ sinh viên đang học học phần thì được xét miễn thi học phần này nhưng không được hoàn trả học phí (SV làm đơn xin rút môn học không hoàn học phí).

Thang điểm đạt MOS:
Khóa tuyển sinh
Điểm
Khóa tuyển sinh 2013

400

Khóa tuyển sinh 2014

500

Khóa tuyển sinh 2015 trở về sau

700

Các loại chứng chỉ MOS được xét:

-         Chứng chỉ MOS Word được xét cho học phần Cơ sở tin học 1

-         Chứng chỉ MOS Exel được xét cho học phần Cơ sở tin học 2

-         Chứng chỉ MOS PowerPoint được xét cho học phần Cơ sở tin học 3

? Đối với CĐ 9 (khóa Tuyển sinh năm 2013), học hết Anh văn 4 tại trường là hết chương trình, vậy là đã đạt được TOEIC 400 để ra trường đúng không?

 Anh văn 4 chỉ là 1 môn trong chương trình học.  Để có chứng chỉ TOEIC 400 thì sinh viên phải thi và được cấp chứng chỉ tại các trung tâm có thẩm quyền. Sau khi kết thúc Anh văn 4, TT TOEIC sẽ phối hợp với IIG tổ chức thi TOEIC đầu ra cho sinh viên, sinh viên phải đăng ký tham gia kỳ thi này hoặc nộp bảng điểm TOEIC >=400 cho Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ để xin xét miễn thi đầu ra.

? Nếu rớt môn Anh văn 6 có phải học lại không?

 Từ khóa 12 (khóa tuyển sinh năm 2008)  đến Khóa 14, SV rớt Anh văn  không nhất thiết phải đăng ký học Anh văn 6 trong trường, SV chỉ cần đạt TOEIC 500 điểm sẽ được miễn học Anh văn 6. Trường hợp này, SV làm đơn xin miễn học Anh văn 6 kèm phiếu điểm TOEIC nộp ở Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ.

Đối với sinh viên khóa tuyển sinh 2012 trở về sau, nếu đã đăng ký học Anh văn 6 và thi rớt (không thuộc trường hợp bị cấm thi) thì sinh viên có thể nộp bảng điểm TOEIC (420 đối với trình độ Cao đẳng và 500 điểm trở lên đối với trình độ Đại học) tại Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ để xin xét miễn.

? Kết quả điểm danh của em Trung tâm TOEIC công bố không chính xác. Em phải làm sao?

 Sinh viên làm đơn nộp cho Trung tâm TOEIC chậm nhất sau 03 ngày kể từ ngày Trung tâm công bố kết quả điểm danh (chính khóa, ngoại khóa).

? Em đang học AVGT 1, nếu trong kỳ thi cuối học kỳ em thi được điểm tương đương AVGT 4 thì em có được miễn học AVGT 2, 3 không?

 Kỳ thi TOEIC cuối học kỳ sử dụng đề thi mô phỏng đề thi TOEIC quốc tế. Vì đây không phải là kỳ thi do IIG tổ chức nên điểm thi của sinh viên chỉ được dùng để xét lên các học phần kế tiếp, không được dùng để xét miễn các học phần căn cứ vào điểm số đạt được.

? Em đã học xong Anh văn 6 nhưng chưa đủ tự tin để tham gia kỳ thi TOEIC đầu ra, em có thể làm đơn xin hoãn thi được không?

 Kể từ HK1/2014-2015, các trường hợp sinh viên có nguyện vọng hoãn thi đầu ra học phần Anh văn giao tiếp cuối cùng do Nhà trường phối hợp với IIG tổ chức, sinh viên có thể làm đơn xin hoãn thi TOEIC đầu ra và được công nhận điểm K (điểm K không tham gia tính vào điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy và tổng số tín chỉ tích lũy của sinh viên. Sinh viên có học phần điểm K sẽ không được tham gia xét học bổng, khen thưởng).

? Sinh viên khóa tuyển sinh 2015 có thể nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nào thay cho bảng điểm TOEIC?

Sinh viên có thể nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác để thay thế cho bảng điểm TOEIC như: TOEFL iBT, IELTS, Cambridge Exam.

Thang điểm xét miễn các học phần tiếng Anh do nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được quy định như sau:

TOEIC
TOEFL iBT
IELTS
Cambridge Exam
Học phần được xét miễn
>=370
>=31
4.0
KET >=70
Tiếng Anh 1
>=400
>=34
4.5
PET >=60
Tiếng Anh 1,2
>=500
>=45
5.0
PET >=70
Tiếng Anh 1,2,3

Quy định xét miễn tiếng Anh tương tự như khóa tuyển sinh 2014 trở về trước học tiếng Anh theo chuẩn TOEIC.

Lộ trình học tiếng Anh:
Học kỳ 1
Học kỳ 2
Học kỳ 3
Tiếng Anh 1
Tiếng Anh 2
Tiếng Anh 3

? Điểm thực tập tốt nghiệp của em được tính như thế nào?

 Điểm thực tập tốt nghiệp là trung bình chung của điểm thi Kỹ năng thực hành chuyên môn (50%) và bài báo cáo thực tập/Đồ án (50%).

? Thầy cô cho em hỏi quy định về hoãn thi, chuyển giờ thi? Nếu em được giải quyết cho hoãn thi thì em phải làm gì để được thi lại môn học đó?

 Trường hợp sinh viên đề nghị hoãn thi: 

-       Nộp đơn đề nghị hoãn thi trên website Nộp đơn trực tuyến theo mốc thời gian qui định của nhà trường (thời gian nộp đơn ghi chi tiết trên lịch thi).  Nếu vì các lý do đột xuất (ốm đau, tai nạn,...), SV phải nộp đơn hoặc nhờ người nộp đơn hoãn thi cho Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ kèm theo các hồ sơ minh chứng liên quan. Các trường hợp nộp đơn trễ quá 05 ngày kể từ ngày phải nghỉ thi (chỉ tính ngày làm việc) được coi là không hợp lệ.

-       Trước kỳ thi 3 ngày, danh sách sinh viên được giải quyết hoãn thi sẽ được công bố trên website phòng Đại học.

-       Sinh viên nếu được Phòng Đại học chấp thuận cho hoãn thi phải có trách nhiệm theo dõi thông tin các lịch thi sau đó và đăng ký thi lại ngay khi Phòng Đại học thông báo lịch thi gần nhất. 

-       Thời gian tối đa để sinh viên đăng ký dự thi là 1 năm học. Sau thời gian trên, kết quả môn học của sinh viên sẽ bị huỷ.

-       Trong trường hợp sinh viên xin hoãn thi giữa kỳ, sinh viên theo dõi lịch thi trên website phòng Đào tạo sau đợt thi giữa kỳ chính thức khoảng từ 1 tuần.

Trường hợp sinh viên đề nghị thay đổi lịch thi: 

-         Sinh viên nộp đơn đề  nghị  thay đổi nhóm thi trên website Nộp đơn trực tuyến theo mốc thời gian qui định của nhà trường.  

-         Phòng Đại học chỉ  tiếp nhận các trường hợp sinh viên đề nghị  thay đổi lớp thi do trùng giờ thi. 

-         Sinh viên xem danh sách thi chính thức ở danh sách nhóm thi mà mình xin chuyển tới trước ngày thi 3 ngày trên website phòng Đại học.

-         Sinh viên cần ghi rõ trong đơn thông tin liên hệ chính xác và nhanh nhất có thể để Phòng Đại học có thể liên hệ trực tiếp với sinh viên trong những trường hợp không thực hiện được đề nghị theo đơn.

 

Dự thi sau khi hoãn thi:

-         Nếu em được giải quyết cho hoãn thi giữa kỳ hoặc hoãn thi cuối kỳ trong HK dự thính thì Phòng Đại học sẽ tổ chức thi lại cho sinh viên hoãn thi. Thông thường thời gian tổ chức thi lại dành cho sinh viên hoãn thi là khoảng 2-3 tuần sau khi đợt thi chính thức kết thúc. Em không cần làm bất cứ thủ tục gì, chỉ theo dõi lịch thi trên website Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Thông báo và phân hệ Đăng ký môn học, mục Thông tin --> Lịch thi. Đồng thời, em xem danh sách thi trên website Phòng Đại học, mục Thông báo --> Danh sách thi trước ngày thi từ 2-3 ngày để phản hồi lại với phòng Đại học (nếu cần thiết).

-         Trường hợp em được giải quyết cho hoãn thi cuối kỳ thì trong thời hạn 1 năm học kế tiếp, sinh viên có quyết định điểm "H" (điểm Hoãn thi) phải theo dõi lịch học, lịch thi (tất cả các học kỳ, kể cả học kỳ dự thính) để đăng ký dự thi. Sau thời hạn 1 năm, nếu sinh viên chưa đăng ký dự thi lại thì điểm H sẽ được chuyển thành điểm F (điểm cấm thi).

? Cách tính điểm trung bình tích lũy, trung bình học kỳ thì như thế nào?

 Điểm trung bình tích lũy (ĐTBTL), điểm trung bình học kỳ (ĐTBHK) được tính theo công thức sau: ĐTBTL/ĐTBHK=Sum(ĐTBMH*STCMH)/Sum(STCMH)

Trong đó:
 
- ĐTBMH là điểm trung bình môn học
- STCMH là số tín chỉ của môn học
 
Lưu ý: những môn học được quy định không tham gia tính điểm trung bình sẽ không đưa vào công thức này để tính.

? Em bị công việc đột xuất không đi thi được hoặc quên đi thi thì em có thể thi lại môn đó được không? Cách thức xin thi lại như thế nào?

 1) Trong trường hợp bất khả kháng SV không thể dự thi giữa kỳ và cuối kỳ tập trung (VD: đau ốm có chỉ định nghỉ của BS …). Sinh viên có thể làm đơn xin hoãn thi có kèm theo minh chứng cụ thể để được Nhà trường xem xét cho hoãn thi. Sinh viên nộp đơn trễ nhất là 05 ngày kể từ ngày thi (chỉ tính ngày làm việc).

Nếu được Nhà trường cho hoãn thi giữa kỳ tập trung -> Sinh viên sẽ được xếp thi lại sau khi đợt thi giữa kỳ kết thúc.
 
Nếu được Nhà trường cho hoãn thi cuối kỳ, sinh viên có thể đăng ký thi lại vào đợt thi cuối kỳ của môn học đó ở các học kỳ tiếp theo. Thời hạn hoãn thi chỉ có giá trị trong vòng 1 năm học
 
2) Trường hợp SV quên giờ đi thi hoặc đến trễ so với quy định sẽ không được Nhà trường giải quyết cho hoãn thi.

? Em bị mất giấy CMND trước ngày thi MOS thì phải làm sao?

Sinh viên liên hệ gấp tại Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ để làm đơn xin hoãn thi, đính kèm “giấy cớ mất” có xác nhận của Công an.

Sinh viên có thể download mẫu đơn hoãn thi trên website Phòng Đại học --> Quy chế, quy định --> Biểu mẫu, quy trình giải quyết đơn.

? Em thi chỉ đạt điểm qua môn Cơ sở tin học, không có chứng chỉ, giờ em muốn có chứng chỉ thì em phải làm gì ạ? đóng tiền bao nhiêu, có được nhà tường trợ giá không ạ?

 Sinh viên có thể đăng ký thi lại theo thông báo tổ chức thi MOS của Phòng Đại học.

Lệ phí thi của sinh viên sẽ căn cứ vào Thông báo của Phòng Tài chính và Quy định số 900/2015/TĐT-QĐ về việc học các học phần Cơ sở tin học theo chuẩn MOS ban hành ngày 13/07/2015 cụ thể như sau:
 
* Đối với Khóa tuyển sinh 2013:
 
- Sinh viên có kết quả thi ở các học kỳ trước đạt từ 300 đến dưới 400 điểm, mức  thu hộ chi hộ chi phí tổ chức thi sẽ được Nhà trường hỗ trợ.
- Sinh viên có kết quả ở các học kỳ trước đạt thấp hơn 300 điểm, mức thu hộ chi hộ chi phí tổ chức thi theo đúng quy định của kỳ thi chứng chỉ quốc tế MOS.
 
* Đối với Khóa tuyển sinh 2014:
 
- Sinh viên có kết quả thi ở các học kỳ trước đạt từ 400 đến dưới 500 điểm, mức  thu hộ chi hộ chi phí tổ chức thi sẽ được Nhà trường hỗ trợ.
- Sinh viên có kết quả ở các học kỳ trước đạt thấp hơn 400 điểm, mức thu hộ chi hộ chi phí tổ chức thi theo đúng quy định của kỳ thi chứng chỉ quốc tế MOS.
 
* Đối với Khóa tuyển sinh 2015 và chương trình chất lượng cao từ Khóa tuyển sinh 2013-2015:
 
- Sinh viên có kết quả thi ở các học kỳ trước đạt từ 600 đến dưới 700 điểm, mức  thu hộ chi hộ chi phí tổ chức thi sẽ được Nhà trường hỗ trợ.
- Sinh viên có kết quả ở các học kỳ trước đạt thấp hơn 600 điểm, mức thu hộ chi hộ chi phí tổ chức thi theo đúng quy định của kỳ thi chứng chỉ quốc tế MOS.

* Đối với Khóa tuyển sinh 2016 , 2017 và chương trình chất lượng cao từ Khóa tuyển sinh 2016:
 
- Sinh viên có kết quả thi ở các học kỳ trước đạt từ 650 đến dưới 750 điểm, mức  thu hộ chi hộ chi phí tổ chức thi sẽ được Nhà trường hỗ trợ.
- Sinh viên có kết quả ở các học kỳ trước đạt thấp hơn 650 điểm, mức thu hộ chi hộ chi phí tổ chức thi theo đúng quy định của kỳ thi chứng chỉ quốc tế MOS.

? Em lỡ quên đóng lệ phí thi MOS, em phải làm sao?

SV đủ điều kiện dự thi nhưng không hoàn tất lệ phí thi sẽ bị ghi nhận điểm 0 cho môn Cơ sở tin học mà sinh viên đăng ký học ở HK đó. Sinh viên không cần đăng ký học lại môn Cơ sở tin học mà có thể đăng ký dự thi ở các đợt tổ chức thi MOS tiếp theo theo thông báo của phòng Đại học để hoàn tất môn học. Tuy nhiên, lệ phí thi đợt sau sẽ không được Nhà trường hỗ trợ (mức thu hộ chi hộ chi phí tổ chức thi theo đúng quy định của kỳ thi chứng chỉ quốc tế MOS).

? Sau khi thi xong em phải nộp lại tất cả giấy nháp và đề thi và không được sửa bài. Vậy làm thế nào em biết em làm bài sai chỗ nào?

 Sau khi có điểm thi, nếu em không hài lòng về kết quả, em có thể nộp đơn xin phúc khảo bài thi trên Cổng thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến theo thông báo của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (thông báo này đăng trên website Kết quả học tập).

Trường hợp phúc khảo xong em vẫn không hài lòng kết quả phúc khảo em có thể nộp đơn đề nghị xem lại bài thi trên website Nộp đơn trực tuyến trong vòng 07 ngày kể từ ngày có kết quả phúc khảo, em nhé!

? Sinh viên xem thời gian phúc khảo ở đâu? Cách thức nộp đơn và thời gian nộp đơn xin phúc khảo?

Sinh viên nộp đơn đề nghị phúc khảo bài thi theo thông báo của phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng trên Cổng thông tin sinh viên, phân hệ Kết quả học tập. Riêng đối với các môn Anh văn thuộc CLC, TT Ngoại ngữ và hệ LT, VB2 VLVH thì nộp đơn trong vòng 07 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày công bố kết quả thi.  

 

1. Đối với các môn tổ chức thi tập trung:
 
- Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào Hệ thống thông tin sinh viên --> vào Phân hệ Nộp đơn trực tuyến --> Chọn menu Nộp đơn phúc khảo.
 
- Bước 2: Chọn học kỳ sinh viên có nguyện vọng phúc khảo --> chọn loại đơn Phúc khảo bài thi (Trắc nghiệm, Tự luận CQ - TTPCAN) --> chọn kỳ thi, ngày thi, nhấn nút kiểm tra lịch thi và chọn môn sinh viên có nguyện vọng phúc khảo.
 
- Bước 3: Liên hệ với Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ (E.0001) trước 17h00 ngày cuối cùng của đợt nộp đơn phúc khảo để đóng lệ phí phúc khảo.
 
Lưu ý: Nếu sinh viên không đóng lệ phí tại Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ trước 17h00  ngày cuối cùng của đợt nộp đơn phúc khảo thì đơn của sinh viên được tính là không hợp lệ và sẽ không được giải quyết phúc khảo điểm thi.
 
2. Đối với các môn thi không tập trung:
 
Sinh viên in mẫu đơn Đề nghị phúc khảo bài thi trên website phòng Đại học --> mục Quy chế, quy định --> Biểu mẫu, quy trình giải quyết đơn, điền thông tin đầy đủ và nộp trực tiếp tại Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ trong thời gian nộp đơn phúc khảo.

? Trường hợp sinh viên không hài lòng với kết quả phúc khảo? Muốn xem bài thi thì phải làm gì?

Sinh viên có thể nộp đơn đề nghị xem lại bài thi trên Cổng thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến trong vòng 07 ngày kể từ ngày có kết quả phúc khảo.

? Em đi thi mà quên không mang theo giấy tờ tùy thân, giờ làm sao để được thi?

Em vui lòng báo với giám thị coi thi về trường hợp của em. Giám thị sẽ cho em làm cam kết theo mẫu. Trong vòng 24h sau khi thi xong em mang giấy tờ tới phòng A302 để bổ sung, nếu không bài thi sẽ bị hủy.

? Em đi thi mà đề thi không nằm trong đề cương môn học thì em phải làm sao?

Em làm đơn phản ánh vấn đề trên, ghi rõ số điện thoại, nộp trực tiếp tại phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (A302) ngay sau khi thi môn đó.

? Khi đi học giảng viên thông báo đề thi được sử dụng tài liệu nhưng giờ em thi thì đề lại ghi không được sử dụng tài liệu. Em muốn phản ánh vấn đề này thì phải làm sao?

Em đề nghị Nhà trường xác minh lại thông tin này bằng cách gửi thông tin đến phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (A302) hoặc email iso@tdt.edu.vn nhé!

? Em đăng kí môn học bổ sung và quên chưa đóng học phí học phần bổ sung, vậy em có bị cấm thi học phí hay không?

 

 Trong Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ, em có thể tìm đọc Điều 34 Chương V trong quy chế phần học phí: "Tất cả sinh viên đều có nghĩa vụ đóng học phí và đóng đúng thời gian quy định của nhà Trường. Học phí sẽ được đóng theo từng học kỳ. Những sinh viên không đóng học phí đúng thời gian quy định sẽ bị cấm thi tất cả các môn học trong học kỳ đó và bị ghi điểm F".

Vì vậy khi SV đăng kí học bổ sung phải theo dõi và đóng học phí đầy đủ các môn học đã đăng kí thành công.

? Em cần bao nhiêu điểm để qua môn MOS?

 Thang điểm đạt tính theo chuẩn quốc tế MOS như sau:

- Khóa tuyển sinh 2013  - 400 điểm
 
- Khóa tuyển sinh 2014  - 500 điểm
 
- Khóa tuyển sinh 2015 & Chương trình Chất lượng cao từ Khóa tuyển sinh 2013 đến 2015  - 700 điểm
 
- Khóa tuyển sinh từ 2016 và Chương trình Chất lượng cao từ khóa tuyển sinh 2016 - 750 điểm

? Em thi MOS với mức điểm bao nhiêu thì được hỗ trợ của Nhà trường trong lần thi tiếp theo?

 Thang điểm thi lại MOS có trợ giá:

- Khóa tuyển sinh 2013  - Từ 300 điểm trở lên
 
- Khóa tuyển sinh 2014 -  Từ 400 điểm trở lên
 
- Khóa tuyển sinh 2015 & Chương trình Chất lượng cao từ Khóa tuyển sinh 2013 đến 2015  -  Từ 600 điểm trở lên
 
- Khóa tuyển sinh từ 2016 và Chương trình Chất lượng cao từ khóa tuyển sinh 2016 - Từ 650 điểm trở lên.

? Em nhận chứng chỉ MOS ở đâu?

Sau mỗi đợt thi MOS, Trung tâm Công nghệ thông tin ứng dụng sẽ gửi chứng chỉ về Khoa quản lý của SV và thông báo qua mail cho SV liên hệ Khoa quản lý để nhận.

? Em có cần đăng ký thi MOS?

- Đối với những SV đang học trong học kỳ, không bị cấm thi và muốn thi bằng ngôn ngữ mặc định thì không phải đăng ký thi MOS.

- Ngược lại, sinh viên muốn đổi ngôn ngữ thi, hoặc đăng ký dự thi lại do kỳ trước không đạt; thì bắt buộc phải đăng ký.

? Giấy tờ cần thiết để đi thi MOS

 - SV phải xuất trình CMND/Hộ chiếu (bản chính) và thẻ SV khi dự thi. SV sẽ không được dự thi nếu không có CMND/Hộ chiếu.

-  Đối với những trường hợp CMND/Hộ chiếu không hợp lệ: CMND bị ép lại, bong tróc, thông tin không rõ ràng… SV vẫn được dự thi nhưng tại ngày thi, SV phải điền vào đơn đề nghị thi (giám thị sẽ cho làm tại phòng thi) và phải xuất trình những giấy tờ sau:
 
1. Giấy xác nhận (làm theo Mẫu, liên hệ Phòng Công tác HSSV – A0003 đóng dấu giáp lai ảnh)
2. CMND/Hộ chiếu không hợp lệ
 
Trong thông báo tổ chức thi MOS, phòng Đại học cũng có hướng dẫn cụ thể về các vấn đề trên.

? Trong đề thi MOS có song ngữ không ạ?

Đề thi chỉ là tiếng Anh, hoặc là tiếng Việt, tùy thuộc vào ngôn ngữ em lựa chọn để dự thi.

Nếu em không đăng ký lựa chọn ngôn ngữ thì đề thi sẽ là ngôn ngữ mặc định. Đối với CSTH1 thì ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt, CSTH2 ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh.

? Trong đề thi MOS có Tip giống như phần mềm không ạ?

 Đề thi không có phần Tip như trong phần mềm em học trên lớp nha em!

? Trong đề thi môn Cơ sở tin học (MOS) có mở ngoặc ghi từ khóa tiếng anh không ạ?

Tuỳ thuộc vào câu hỏi, có câu có mở ngoặc ghi từ khoá tiếng Anh nhưng đa số là không có.

? Chứng minh nhân dân như thế nào thì không hợp lệ khi tham gia thi chứng chỉ MOS? Nếu Chứng minh nhân dân không hợp lệ em phải làm gì?

 CMND/Hộ chiếu không hợp lệ: CMND bị ép lại, bong tróc, thông tin không rõ ràng… SV vẫn được dự thi nhưng tại ngày thi, SV phải điền vào đơn đề nghị thi (giám thị sẽ cho làm tại phòng thi) và phải xuất trình những giấy tờ sau:

 
1. Giấy xác nhận (làm theo Mẫu, liên hệ Phòng Công tác HSSV – A0003 đóng dấu giáp lai ảnh)
2. CMND/Hộ chiếu không hợp lệ

? Em không nhớ điểm lần thi MOS trước, em có thể xem lại điểm ở đâu?

 Em có thể truy cập vào website https://www.certiport.com/portal/SSL/Login.aspx, đăng nhập bằng user là MSSV và mật khẩu là MSSV1, em sẽ xem được điểm của những lần thi trước.

? Nếu em thi rớt môn Cơ sở tin học (MOS), em có phải đăng ký học lại không?

Trường hợp sinh viên đã được đi thi nhưng thi rớt thì chỉ thi lại, KHÔNG học lại.

? Khi nào có lớp ôn thi MOS ạ?

 Mỗi tháng đều có mở lớp ôn, em có thể cập nhật thông tin tại:

- Website: cait.tdt.edu.vn

- Fanpage: facebook.com/trungtamtinhoc hoặc facebook.com/caitzone

? Em có thể tự ôn tập lại MOS ở đâu ạ?

 Em có thể ôn tập tại Thư viện Trường hoặc tại khu vực IT-Zone.

? Điểm thi môn Cơ sở tin học (MOS) của em không đạt yêu cầu. Vì em không nắm quy định nên đã đăng ký học lại. Giờ em nên làm gì ạ?

Trường hợp sinh viên đủ điều kiện nhưng không tham gia thi hoặc kết quả thi không đạt thì chỉ đăng ký thi lại, KHÔNG học lại.

Em có thể xin rút môn Cơ sở tin học trong vòng 8 tuần đầu học kỳ chính và 2 tuần đầu tiên của học kỳ hè, tuy nhiên em không được hoàn lại học phí. Em nên cân nhắc có nên tiếp tục học như đã đăng ký hay không vì học lại cũng là một hình thức để em ôn lại kiến thức. 

? Chứng chỉ MOS có khác nhau khi thi MOS bằng tiếng Anh hay tiếng Việt không?

 Chứng chỉ MOS thi bằng tiếng Anh hay tiếng Việt đều giống nhau nha em!

? Hình thức thi kết thúc học phần các môn cơ sở tin học 1, 2 và 3 của sinh viên chương trình liên kết?

 Sinh viên chương trình liên kết phải đăng ký thi kết thúc học phần cơ sở tin học một trong hai hình thức sau:

- Thi theo đề thi của Trường như các môn học khác trong chương trình chính khóa, thang điểm đạt là sinh viên phải từ 5,0 trở lên.
- Thi chứng chỉ quốc tế MOS, thang điểm đạt theo qui định cho từng khóa (Khóa tuyển sinh năm 2015 và 2016 phải đạt điểm từ 700 trở lên).

? Sinh viên thi TOEIC/MOS do IIG tổ chức tại trường Đại học Tôn Đức Thắng nhưng CMND bị mờ, ép dẻo, ép lụa, ép lại, bong tróc mép để hở phần giấy bên trong thì làm thế nào?

Sinh viên chuẩn bị hình thẻ 3x4 chuẩn Quốc tế chụp trong thời gian 6 tháng và liên hệ với Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên (A.0003) nhận mẫu đơn, điền thông tin. Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra và báo lịch hẹn nhận lại giấy xác nhận cho sinh viên.

Sinh viên làm giấy xác nhận vui lòng đăng ký tại phòng Công tác Học sinh - Sinh viên trước khi thi 24h (không tính thứ Bảy và Chủ nhật).

Xét và công nhận tốt nghiệp

? Điều kiện gì để xét danh hiệu kĩ sư ưu tú?

 Nhà trường sẽ xét cử nhân ưu tú cho sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ nếu thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Điểm trung bình tích lũy >= 7.0

- Điểm TOEIC quốc tế >= 500

- Điểm rèn luyện >= 75

- Điểm thi kỹ năng thực hành chuyên môn >=8.0

? Đi thực tập tốt nghiệp em phải tự liên hệ công ty hay Khoa giới thiệu nơi thực tập cho em?

 Để chủ động và thuận tiện thì các em nên liên hệ với các công ty, cơ quan để thực tập. Nếu không liên hệ được thì em vui lòng liên hệ với Văn phòng Khoa để được hướng dẫn.

? Muốn liên hệ với công ty/cơ quan để thực tập thì em phải làm thế nào?

 Muốn liên hệ với nơi thực tập, em phải xin Khoa giấy giới thiệu thực tập đến cơ quan/công ty đó.

? Em muốn tìm hiểu về các vần đề làm đồ án, luận văn tốt nghiệp và thi cuối khóa?

 Năm học cuối khóa, các sinh viên không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ được nhà trường xét cho làm đồ án, luận văn tốt nghiệp hoặc thi cuối khóa. 

-         Tùy theo điều kiện đặc thù của từng ngành đào tạo, Hiệu trưởng sẽ quy định cụ thể các điều kiện để được làm và bảo vệ đồ án, luận văn tốt nghiệp.

Đồ án, luận văn tốt nghiệp được coi là 1 môn học có khối lượng không quá 14 tín chỉ  (Hiệu trưởng sẽ  quy định khối lượng cụ  thể phù hợp với yêu cầu đào tạo của trường)

-          Hình thức thi cuối khóa được áp dụng cho những sinh viên không được giao làm đồ án, luận văn tốt nghiệp.

Nội dung thi cuối khóa gồm hai phần kiến thức: phần kiến thức cơ sở của ngành và phần kiến thức chuyên môn. Nội dung của mỗi phần kiến thức được tổng hợp từ một số môn học bắt buộc và môn học tự chọn của ngành học. Mỗi phần kiến thức cấu trúc thành ba môn học, mỗi môn học có khối lượng tương đương 3 tín chỉ .

Vào đầu học kỳ cuối cùng của khóa học, Nhà trường sẽ công bố nội dung của các môn học này để sinh viên lựa chọn và đăng ký.

Ở mỗi phần kiến thức, sinh viên đăng ký và thi theo một trong 3 môn học do trường quy định.

-          Về hình thức làm đồ án, luận văn tốt nghiệp và ôn tập thi cuối khóa; về trách nhiệm của giảng viên, của Bộ môn và Khoa trong việc hướng dẫn sinh viên cũng như trong việc chấm và tổ chức bảo vệ đồ án, luận văn tốt nghiệp, chấm thi cuối khóa, … sẽ do Hiệu trưởng quy định cụ thể.

(Trích điều 30 Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ được ban hành kèm theo Quyết định số 966/2011/QĐ-TĐT ngày 22 tháng 09 năm 2011)

? Điều kiện để em được xét và công nhận tốt nghiệp là gì?

 Sinh viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp hệ chính quy theo một ngành hoặc chuyên ngành đào tạo tại trường nếu hội đủ các điều kiện sau đây :

-         Được công nhận là sinh viên hệ  chính quy tập trung của trường theo đúng ngành cấp bằng;

-         Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị kỷ luật đình chỉ học tập và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

-         Có các chứng chỉ giáo dục quốc phòng và chứng chỉ giáo dục thể chất;

-         Hoàn tất toàn bộ CTĐT của ngành/chuyên ngành, có đủ số  tín chỉ  tích lũy qui định cho khóa ngành đào tạo và có ĐTBTLN không dưới 5,0.

  Mỗi học kỳ chính, Hội đồng xét tốt nghiệp trường họp 01 lần để tiến hành xem xét và thông qua danh sách những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Dựa trên đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ra quyết định công nhận tốt nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng tốt nghiệp đại học chính quy và bảng điểm tốt nghiệp - học bạ. Học bạ chỉ có giá trị đi kèm văn bằng. Trong học bạ ghi chi tiết tất cả kết quả học tập của sinh viên (đạt hoặc không đạt) qua từng học kỳ  học tại trường, các thông tin về  ngành nghề  và bằng cấp của sinh viên tốt nghiệp.

  Những sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện thỏa mãn các điều kiện quy định trên sẽ được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học theo đúng ngành đã được đào tạo (Kỹ sư hoặc Cử nhân).

Trên bằng có ghi rõ: ngành đào tạo, loại hình đào tạo chính quy  và hạng tốt nghiệp. Việc xếp loại thứ hạng tốt nghiệp tuân theo quy định tại điều 24 của quy chế này.

(Trích điều 31 Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ được ban hành kèm theo Quyết định số 966/2011/QĐ-TĐT ngày 22 tháng 09 năm 2011)

? Mỗi năm khoa có xét số tín chỉ mà sinh viên tích lũy được để cho sinh viên được làm luận văn ra trường sớm không hay sinh viên phải tự đăng kí khi chưa tới hạn ra trường?

Nếu em  đủ điều kiện làm luận văn thì em có thể làm đơn xin làm luận văn tốt nghiệp sớm kèm bảng điểm tích luỹ nộp về Văn phòng Khoa (căn cứ theo kế hoạch chung thông báo cho từng đợt).

? Căn cứ vào tiêu chí nào để công nhận điều kiện dự thi và bảo vệ tốt nghiệp? Tiêu chí này có áp dụng chung cho toàn Trường hay không?

 Căn cứ vào Quy định điều kiện thi và làm luận văn tốt nghiệp của từng Khoa nên tiêu chí này không áp dụng chung cho toàn Trường. Em có thể liên hệ với Văn phòng Khoa để được tư vấn về điều kiện thi và làm luận văn tốt nghiệp.

? Em đươc thi tốt nghiệp bao nhiêu lần?

 Khi thi tốt nghiệp, em được xét đủ điều kiện thi tốt nghiệp thì dự thi. Nếu chưa đủ điều kiện thi vì một số điều kiện chưa đạt thì em tiếp tục hoàn thành để đến đợt thi tốt nghiệp sẽ xét tiếp. nếu thi tốt nghiệp chưa đạt , em sẽ được đăng ký thi lại ( không đạt môn nào thì đăng ký thi lại môn đó) , số lần là tùy thuộc vào hạn đào tạo (còn hạn đào tạo thì em còn được đăng ký thi lại ).

? Em tốt nghiệp trễ tiến độ thì có ảnh hưởng gì đến việc xếp loại tốt nghiệp không?

 Xếp loại tốt nghiệp dựa vào điểm trung bình tích lũy toàn khóa học:

-       Trung bình: từ 5,00  đến cận 6

-       Trung bình khá: từ 6,00 đến cận 7

-       Khá: từ 7,00  đến cận 8

-       Giỏi: từ 8,00 đến cận 9

-       Xuất sắc: từ 9 đến 10

Nếu em tốt nghiệp trễ tiến độ, điểm TB tích lũy của em vẫn được xếp loại dựa theo mức trên. 

? Lệ phí thực tập tốt nghiệp, ôn và thi tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp tính như thế nào?

 Lệ phí thực tập tốt nghiệp, ôn và thi tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp là khoản lệ phí riêng chi phí cho toàn bộ quá trình thực tập tốt nghiệp hoặc ôn và thi tốt nghiệp hoặc khóa luận tốt nghiệp, không tính như học phí học kỳ mà được tính tại thời điểm tốt nghiệp theo qui định của nhà trường.

? Hiện nay Trường xét tốt nghiệp mấy đợt? Tốt nghiệp trễ tiến độ có được dự lễ tốt nghiệp không?

 Trước đây trường xét tốt nghiệp vào 2 đợt Tháng 4 và tháng 9 hàng năm. Từ năm 2012, trường bổ sung thêm 2 đợt xét vào tháng 1 và tháng 6. Tuy nhiên, đợt tháng 1 và tháng 6 chỉ xét tốt nghiệp và cấp bằng, không tổ chức thi và làm lễ tốt nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp tháng 1 có thể đăng ký dự lễ tháng 4, tốt nghiệp tháng 6 thì dự lễ tháng 10.Tất cả SV tốt nghiệp đều có thể đăng ký dự lễ không phân biệt đúng hoặc trễ tiến độ, không phân biệt loại tốt nghiệp. 

? Điều kiện thi tốt nghiệp, làm luận văn, đồ án tốt nghiệp như thế nào? Điều kiện tốt nghiệp ra sao? Điểm rèn luyện có ảnh hưởng đối với các điều kiện trên như thế nào? Điểm rèn luyện có ảnh hưởng đến xếp loại tốt nghiệp hay không?

- Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp được quy định trong Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ đã được đăng tải trên Cổng hệ thống thông tin SV và website phòng Đại học của Trường.

Các điều kiện còn lại hiện tại do Khoa quy định theo chương trình đào tạo và công bố cho sinh viên (SV liên hệ Văn phòng Khoa để biết chi tiết).
 
- Điểm rèn luyện không ảnh hưởng trực tiếp đến việc xếp loại tốt nghiệp, điều kiện thi tốt nghiệp, làm luận văn, đồ án tốt nghiệp. Tuy nhiên nếu sinh viên có kết quả rèn luyện kém trong hai học kỳ liên tiếp thì phải tạm ngừng học ít nhất một học kỳ ở học kỳ tiếp theo, trong thời gian bị tạm ngừng học sinh viên phải tích lũy đủ “10 ngày công tác cộng đồng”. Nếu có kết quả rèn luyện kém hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học khi đó sẽ không được xét thi tốt nghiệp, làm luận văn, đồ án tốt nghiệp.
 
- Điểm rèn luyện được sử dụng trong việc xét các loại học bổng, xét khen thưởng, xét kết nạp và chuyển Đảng, xét cử nhân-kỹ sư ưu tú, xét tham gia chương trình thực tập sinh, xét bầu chọn cán bộ Lớp -cán bộ Đoàn, Hội, xét lưu trú ký túc xá, thực hiện hỗ trợ phần chênh lệch học phí đối với các đối tượng được miễn, giảm theo Quyết định 158. Điểm rèn luyện toàn khóa học được in chung vào bảng điểm kết quả học tập khi SV tốt nghiệp ra Trường.

? i đến nhận bằng tốt nghiệp cần mang theo giấy tờ gì?

 Em mang theo chứng minh nhân dân (bản chính) và biên lai thu hộ lệ phí tốt nghiệp. Nếu là người thân nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của địa phương) của người được cấp bằng.

? Sau khi thi tốt nghiệp trước tiến độ xong thì sinh viên cần thực hiện thủ tục gì để được xét tốt nghiệp trước tiến độ? (Làm đơn đề nghị xét tốt nghiệp hay phòng Đại học tự chạy dữ liệu đủ điều kiện).

Căn cứ vào Chương trình đào tạo cụ thể mà sinh viên đang học, sinh viên sau khi hoàn tất điểu kiện tốt nghiệp được quy định trong quy chế học vụ có thể đề nghị nhà trường công nhận tốt nghiệp. Sinh viên nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp trước tiến độ trên Cổng thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến theo thời gian được ghi trong Kế hoạch tốt nghiệp.

? Sinh viên thực tập tốt nghiệp trước tiến độ có được làm luận văn tốt nghiệp hay không? Cách thức xét điều kiện khóa luận của những sinh viên này như thế nào?

Căn cứ vào Chương trình đào tạo cụ thể mà sinh viên đang học, sinh viên sau khi hoàn tất điểu kiện làm luận văn tốt nghiệp được quy định theo chương trình đào tạo có thể đề nghị nhà trường cho phép làm luận văn tốt nghiệp. SV nộp đơn đề nghị tại Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ - E0001.

Các câu hỏi khác

? Em đóng thiếu học phí môn Giáo dục thể chất. Vậy, em sẽ bị cấm thi môn Giáo dục thể chất thôi phải không?

Tất cả sinh viên đều có nghĩa vụ đóng học phí và đóng  đúng thời gian quy định của nhà trường. Học phí được đóng theo từng học kỳ. Những sinh viên không đóng học phí đúng thời hạn sẽ bị cấm thi tất cả các môn học trong học kỳ đó và bị ghi điểm F.

Do đó, nếu em không đóng được học phí đúng thời gian quy định, em nên liên hệ với Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Cựu sinh viên (phòng C.0003) trong thời gian đóng học phí để được hướng dẫn làm đơn gia hạn đóng học phí.

? Em có được miễn học Anh văn nếu có bằng TOEIC 500 điểm không?

-          Đối với khóa 9: Sinh viên đạt điểm thi TOEIC quốc tế từ 350 điểm trở lên sẽ được miễn học Anh văn giao tiếp 1,2,3,4,5,6,7.

-          Đối với khóa 10: Sinh viên đạt điểm thi TOEIC quốc tế từ 420 điểm trở lên sẽ được miễn học Anh văn giao tiếp 1,2,3,4,5,6,7.

-          Đối với khóa 11: Sinh viên đạt điểm thi TOEIC quốc tế từ 500 điểm trở lên sẽ được miễn học Anh văn giao tiếp 1,2,3,4,5,6,7.

-          Đối với khóa 12: Sinh viên đạt điểm thi TOEIC quốc tế từ 500 điểm trở lên sẽ được miễn học Anh văn giao tiếp 1,2,3,4,5,6.

-          Đối với khóa 13 đại học và khóa 5 cao đẳng: Trong quá trình học, vào 02 tuần đầu tiên của mỗi học kỳ, sinh viên nộp chứng chỉ TOEIC quốc tế sẽ được miễn (học và thi) các học phần Anh văn tương ứng (thời hạn còn giá trị) của chứng chỉ theo thang điểm sau, quá thời hạn trên, sinh viên bắt buộc phải học tiếp học phần Anh văn chưa hoàn thành.

        -       Sinh viên từ khóa tuyển sinh 2011 trở về sau, trong quá trình học nếu có chứng chỉ TOEIC quốc tế còn thời hạn sẽ được xem xét miễn các học phần                  Anh văn giao tiếp như sau:

                 1. Trường hợp 1: trong thời hạn 02 tuần trước khi học kỳ bắt đầu, sinh viên nộp chứng chỉ TOEIC quốc tế, sẽ được miễn giảm (học và thi) các học                           phần Anh văn giao tiếp tương ứng theo lộ trình đào tạo và thời hạn (còn giá trị) của chứng chỉ; đồng thời, sinh viên làm đơn đề nghị hủy kết quả đăng                   ký môn học (nếu có).

                 2. Trường hợp 2: trong quá trình học theo đúng lộ trình quy định, sinh viên nộp chứng chỉ TOEIC quốc tế (còn thời hạn), sẽ được miễn học phần tiếng                   Anh đang học. Điểm Miễn của học phần này sẽ được ghi nhận điểm bảo lưu, điểm R cho học kỳ hiện tại (nếu sinh viên làm đơn rút môn học).

? Em muốn xác nhận là sinh viên của trường để miễn Nghĩa vụ Quân sự và vay vốn chính sách xã hội thì phải liên hệ ở đâu?

 

Sinh viên có thể xin xác nhận:

 

-       Xác nhận sinh viên để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

 

-       Xác nhận sinh viên để tham gia chương trình “Vay vốn tín dụng”

 

-       Xác nhận sinh viên để hưởng chế độ ưu đãi cho con các gia đình có công với cách mạng

 

-       Xác nhận sinh viên phục vụ những mục đích khác

Sinh viên đăng ký giấy xác nhận sinh viên trên Cổng thông tin sinh viên --> chọn phân hệ Chứng nhận sinh viên và điền các thông tin theo yêu cầu (sinh viên không cần điền các thông tin đã được làm mờ). Sau khi Kết quả ghi nhận báo đã "Hợp lê" thì sinh viên vui lòng liên hệ với Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên (A.0003) để nhận chứng nhận sinh viên.

? Nếu rớt môn Anh văn 6 có phải học lại không?

Từ khóa 12 (khóa tuyển sinh năm 2008)  đến Khóa 14, SV rớt Anh văn 6 không nhất thiết phải đăng ký học Anh văn 6 trong trường, SV chỉ cần đạt TOEIC >=500 điểm sẽ được miễn học Anh văn 6. Trường hợp này, SV làm in đơn đề nghị xét miễn Anh văn trên website phòng Đại học --> mục Quy chế, quy định --> Biểu mẫu, quy trình giải quyết đơn, đính kèm bảng điểm TOEIC (bản photo) và nộp cho Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ (E.0001).

? Em muốn xin bảng điểm để tiện theo dõi quá trình học tập của bản thân thì em phải làm sao?

 -         Đối với bảng điểm không đóng dấu: em xem trên Cổng thông tin sinh viên, phân hệ Kết quả học tập, hoặc liên hệ tại Văn phòng Khoa.

-         Đối với bảng điểm có dấu xác nhận của Nhà trường: Em liên hệ tại Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ hoặc phòng Đại học (A.0005)

? Học ngành Công nghệ sinh học ra khó kiếm việc làm có đúng không?

Thời đại công nghệ càng phát triển thì các ngành Khoa học ứng dụng sẽ càng có nhiều chỗ đứng nhưng đòi hỏi tính cạnh tranh cao hơn đối với các ứng viên khi nộp hồ sơ xin việc. Để xin được việc thì có nhiều yếu tố ví dụ như năng lực làm việc và mức độ hiểu biết, khả năng sáng tạo của em. Tùy vào công ty khác nhau và vị trí khác nhau mà yêu cầu những tố chất khác nhau. Công việc trong thực tế với việc học trên giảng đường là những trải nghiệm khác nhau, nên đòi hỏi sinh viên phải tự trang bị cho mình cả về kiến thức chuyên môn lẫn các kỹ năng mềm khác. 

? Lịch học của môn thực địa tiến hóa và đa dạng sinh học trong HK 2/2016-2017 bị trùng với những môn trong học Hè/2016-2017 thì phải giải quyết như thế nào?

Theo kế hoạch từ đầu năm học, môn thực địa tiến hóa và đa dạng sinh học được đăng ký trong HK 2/2016-2017 và sẽ đi trong học kỳ hè. Đây là lịch học mà sinh viên đã biết trước nên sinh viên phải có trách nhiệm tự sắp xếp lịch đăng kí học các môn khác trong HK hè cho phù hợp. Trường không chấp nhận  việc sinh viên đăng ký học kì hè không có kế hoạch sau đó xin nghỉ hoặc học bù vì lý do trùng lịch thực tập.

? Sinh viên quên mật khẩu hệ thống thông tin sinh viên thì liên hệ ở đâu để được cấp lại?

 Sinh viên có thể liên hệ trực tiếp Văn phòng tư vấn và hỗ trợ (E0001) hoặc phòng Đại học (A0005) để được cấp lại.

Trường hợp sinh viên ở xa có thể gọi điện thoại để được cấp lại mật khẩu (sinh viên cung cấp thông tin liên quan cho nhân viên tư vấn) thông qua các số sau: (08) 22477215 - (08) 37755051 - (08) 37755052.

? Em muốn làm đơn xin nghỉ 1 buổi học thì có được không? Cách thứ nộp đơn như thế nào?

- Đối với môn Tiếng Anh: sinh viên liên hệ với Creative language center để được hướng dẫn đăng ký học bù buổi học sinh viên vắng.

- Đối với các môn học khác: sinh viên làm đơn xin vắng học, đính kèm minh chứng và nộp về Khoa quản lý môn học để xem xét. Sinh viên có thể nhờ người khác nộp đơn thay.

Hỗ trợ, khen thưởng, xử lý vi phạm sinh viên

? Đối tượng được hưởng ưu đãi trong giáo dục và đào tạo bao gồm những ai? Quy định tại văn bản nào?

 Theo quy định tại thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 20/11/2006 của Liên Bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào đối với người có công với cách mạng và con của họ thì đối tượng được hưởng ưu đãi trong giáo dục và đào tạo gồm có:

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (gọi chung là thương binh).
- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ, con của thương binh, con của bệnh binh; con bị dị dạng, dị tật của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

? Điều kiện để SVđược xét vào ở Ký túc xá là gì? Cách thức đăng ký như thế nào? Khoảng thời gian nào thì nhận hồ sơ đăng kí vào ký túc xá được?

 - Điều kiện đăng ký ở KTX: là sinh viên trường ĐH TĐT có hộ khẩu sinh sống ngoại tỉnh ( riêng khu vực TP.HCM chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký của sinh viên thuộc huyện Củ Chi, Cần Giờ).

- Cách thức đăng ký: vào thời gian nộp hồ sơ nhập học, sinh viên đủ điều kiện đăng ký nộp hồ sơ đăng ký ở nội trú tại bàn tiếp nhận đơn vị KTX.
 
- Thời gian tiếp nhận: sau thời gian nhập học, BQT KTX trình hội đồng xét tiếp nhận nội trú danh sách sinh viên đăng ký, tùy vào số lượng chỗ ở thực tế tại KTX, hội đồng quyết định đối tượng sinh viên được tiếp nhận theo thứ tự ưu tiên, danh sách tiếp nhận sẽ được công bố ngay sau khi có quyết định của hội đồng.
 
- Hồ sơ đăng ký gồm: Phiếu đăng ký ở Ký túc xá, bản sao công chứng sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy tờ diện ưu tiên nếu có (bản chính hoặc bản sao công chứng).

? Thẻ sinh viên không quét vào cổng KTX được thì em phải làm sao?

 Sinh viên chuyển thẻ về cho Ban quản trị KTX để kiểm tra và xử lý.

? Sinh viên mới chuyển vào ở KTX, làm sao có thẻ vào ra KTX?

 Sau khi có quyết định tiếp nhận vào ở KTX thì Ban quản trị KTX sẽ lập danh sách gửi Phòng Công tác học sinh – sinh viên đề nghị cấp thẻ cho sinh viên. Khi có thẻ thì sinh viên sẽ nhận thẻ ở KTX.

? Đối tượng được hưởng ưu đãi trong giáo dục và đào tạo bao gồm những ai? Quy định tại văn bản nào?

 Theo quy định tại thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 20/11/2006 của Liên Bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào đối với người có công với cách mạng và con của họ thì đối tượng được hưởng ưu đãi trong giáo dục và đào tạo gồm có:

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (gọi chung là thương binh).
 
- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ, con của thương binh, con của bệnh binh; con bị dị dạng, dị tật của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

? Sinh viên có bố mẹ là thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh đã từ trần thì có được hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo hay không?

 Có được hưởng (theo quy định tại mục b, điểm 1, phần I Thông tư số 16/2006/TTLT- BLĐ-TB&XH-BGD&ĐT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006 Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ)

? Đối tượng nào trong sinh viên được vay vốn tín dụng taị  Ngân hàng chính sách Xã hội?

 Căn cứ vào Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên quy định thì đối tượng được vay vốn tín dụng tại Ngân hàng chính sách Xã hội bao gồm:

1. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ mà người còn lại không có khả năng lao động.
 
2. Sinh viên là con (con đẻ hoặc con nuôi hợp pháp) của chủ hộ gia đình, thuộc một trong các đối tượng sau:
 
 - Hộ nghèo theo quy định của pháp luật.
 - Hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.
 
3. Sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi cư trú.

? Trong các trường hợp nào thì sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (thuộc đối tượng vay vốn) mà không được vay vốn?

 Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không được vay vốn khi sinh viên bị các cơ quan xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: Cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

? Để được vay vốn tín dụng đào tạo thì sinh viên phải có những điều kiện gì?

 Căn cứ vào Quyết định số 157/2007/QĐ –TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên quy định để được vay vốn sinh viên phải có đủ các điều kiện sau:

- Sinh viên đang sống trong hộ gia đình  cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
 
- Đối với sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường.
 
- Đối với sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải có giấy xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bac, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.
 
- Có đủ hồ sơ theo yêu cầu của Ngân Hàng Chính sách Xã hội.

? Mức vốn cho vay hiện nay đối với sinh viên quy định cụ thể như thế nào?

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 07/QĐ-TTg ngày 05/1/2016 về việc điều chỉnh mức cho vay chương trình tín dụng đối với HSSV theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007. Theo đó, từ ngày 09/1/2016, mức cho vay tối đa đối với mỗi HSSV sẽ chính thức tăng từ 1,1 triệu đồng/tháng lên 1,25 triệu đồng/tháng.

? Em nhận được thông báo nộp văn bằng đầu vào, em phải làm sao?

Sinh viên theo dõi thông báo ở Khoa và email sinh viên, khi có thông báo nộp văn bằng thì sinh viên photo 2 bản văn bằng tốt nghiệp (bằng tốt nghiệp THPT,THBT,THCN,bằng CĐ) và trên văn bằng phải ghi rõ mã số sinh viên, lớp, SĐT. Sinh viên nộp trực tiếp cho viên chức công tác sinh viên của Khoa mình. Nếu sinh viên không nộp văn bằng sẽ không được xét tốt nghiệp. Lưu ý: (Sinh viên ĐH,CĐ, hệ vừa làm vừa học: nộp bằng tốt nghiệp THPT; Sinh viên Liên thông: nộp bằng tốt nghiệp THCN hoặc bằng tốt nghiệp CĐ)

? Thông báo trên website phòng đại học ở mục xét tốt nghiệp ghi là “Sinh viên chưa hoàn tất thủ tục hồ sơ vui lòng liên hệ phòng Công tác học sinh - sinh viên để hoàn tất thủ tục” nghĩa là sao?

Sinh viên liên hệ Phòng Công tác học sinh - sinh viên (Phòng A003) hoặc qua số điện thoại: 08 37755054. Lưu ý khi đến vui lòng mang theo văn bằng đầu vào (bằng tốt nghiệp THPT,THBT,THCN,bằng CĐ) và giấy khai sinh để kiểm tra đối chiếu.

? Em nhận được thông báo nộp văn bằng đầu vào, em phải làm sao?

Sinh viên theo dõi thông báo ở Khoa và email sinh viên, khi có thông báo nộp văn bằng thì sinh viên photo 2 bản văn bằng tốt nghiệp (bằng tốt nghiệp THPT,THBT,THCN,bằng CĐ) và trên văn bằng phải ghi rõ mã số sinh viên, lớp, SĐT. Sinh viên nộp trực tiếp cho viên chức công tác sinh viên của Khoa mình. Nếu sinh viên không nộp văn bằng sẽ không được xét tốt nghiệp.

Lưu ý: (Sinh viên ĐH,CĐ, hệ vừa làm vừa học: nộp bằng tốt nghiệp THPT; Sinh viên Liên thông: nộp bằng tốt nghiệp THCN hoặc bằng tốt nghiệp CĐ)

? Sinh viên không chỉnh sửa được thông tin sinh viên phải không ạ?

Trước khi chỉnh sủa thông tín sinh viên, sinh viên phải kiểm tra số lần chỉnh sủa còn hay không. Nếu số lần chỉnh sủa về 00 thì sinh viên vui lòng liên hệ phòng Công tác học sinh - sinh viên (A.0003) để được hướng dẫn. Còn số lần chỉnh sửa lớn hơn 0 nghĩa là sinh viên được chỉnh sủa thông tin sinh viên. Nếu website báo lỗi chưa điền đầy đủ thông tin thì sinh viên vui lòng kiểm tra lại và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu thì website mới cho phép lưu dữ liệu mới nhập.

? Sinh viên muốn đăng ký làm giấy xác nhận sinh viên thì làm thế nào?

Để đăng ký xác nhận sinh viên, em vui lòng:

- Bước 1: Đăng nhập vào Hệ thống thông tin sinh viên: https://student.tdt.edu.vn

- Bước 2: Chọn mục Chứng nhận sinh viên và chọn Tab: GHI NHẬN YÊU CẦU

 - Bước 3:

*Trường hợp bổ sung hồ sơ hoãn nghĩa vụ quân sự:

 

Chọn chứng nhận Nghĩa vụ quân sự -> Bổ sung hồ sơ địa phương

 

*Xác nhận sinh viên để Bổ sung hồ sơ cá nhân:

Chọn chứng nhận Bổ sung hồ sơ cá nhân -> Bổ sung hồ sơ cá nhân 

 

*Xác nhận sinh viên để làm thủ tục Vay vốn ngân hàng:

 Chọn chứng nhận Bổ sung hồ sơ cá nhân ->Vay vốn ngân hàng -> Gõ số chứng minh nhân dân, ngày cấp, chọn nơi cấp -> Chọn đối tượng

*Sinh viên trễ tiến độ đăng ký xác nhận sinh viên:

Chọn chứng nhận cho sinh viên nợ môn học ->Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương (Bổ sung hồ sơ cá nhân, Bổ sung hồ sơ địa phương) -> Nhập môn học còn nợ -> Nhấn cam kết -> Gửi.

- Bước 4: Sinh viên check chọn vào ô cam kết và nhấn nút Gửi.

 

- Hệ thống lưu yêu cầu thành công -> Kết quả ghi nhận -> Xem Tình trạng xử lý -> xem Mã YC -> Nếu hợp lệ, liên hệ Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên (A.003)  nhận lại xác nhận sinh viên trong thời gian tiếp sinh viên, Nếu không hợp lệ, em vui lòng xem phần "Ghi chú".

? Sinh viên bị mất thẻ sinh viên thì làm thế nào?

- Sinh viên liên hệ Phòng CTHSSV (A.0003) báo mất -> Nhận phiếu hẹn để bổ sung hình; Nếu có hình nộp luôn, nhận phiếu hẹn nhận lại thẻ tạm -> Sau hai tuần nhận thẻ tạm, sinh viên photo CMND và lệ phí 50.000 đồng đăng ký thẻ chính thức -> nhận được email, sv lên nhận thẻ chính thức.

- Thẻ tạm hoặc phiếu báo mất thẻ sinh viên chỉ được phép sử dụng khi ra vào trường, không sử dụng cho bất kỳ lý do nào khác.
 
- Trong quá trình báo mất thẻ sinh viên hoặc đã làm thẻ tạm hoặc thẻ sinh viên, nếu sinh viên tìm được thẻ bị mất -> sinh viên gửi trả lại phiếu hẹn hoặc thẻ tạm cho phòng CTHSSV (A.0003)

? Sinh viên muốn làm giấy xác nhận để đi xe buýt thì phải làm sao?

Sinh viên chuẩn bị 1 hình 3x4 (trong trong thời gian 6 tháng) đến phòng CTHSSV (A.0003) -> điền thông tin vào mẫu đơn -> nộp lại cho bộ phận tiếp nhận -> nhận lịch hẹn -> nhận lại giấy xác nhận

? Sinh viên muốn làm giấy tạm thay thế thẻ sinh viên thì làm thế nào?

- Sinh viên chuẩn bị 1 hình 3x4 (trong trong thời gian 6 tháng) đến phòng CTHSSV (A.0003) -> điền thông tin vào mẫu đơn -> nộp lại cho bộ phận tiếp nhận -> nhận lịch hẹn -> nhận lại giấy xác nhận

- Sinh viên làm giấy xác nhận trước khi thi 24h (không tính thứ Bảy và Chủ nhật)

? Sinh viên nhặt được của rơi muốn trả lại cho người mất thì trả lại ở đâu?

Sinh viên mang đến tài sản/ vật dụng nhặt được đến Phòng CTHSSV (A.0003) khai báo. Phòng CTHSSV sẽ thông báo cho sinh viên trên hệ thống thông tin sinh viên để các bạn sinh viên nắm thông tin và đến nhận lại.

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên sẽ đề xuất tặng giấy khen cho sinh viên có hành động đẹp (trả lại tài sản nhặt được cho người mất).

? Sinh viên đã xin giấy chứng nhận nhưng đã bị mất, muốn làm lại ở đâu?

Sinh viên liên hệ Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên (A.0003) cung cấp lại Mã YC  (mã yêu cầu). Nếu sinh viên quên mã YC của mình thì sinh viên có thể kiểm tra lại trên webiste https://student.tdt.edu.vn, phân hệ Chứng nhận sinh viên. Thầy cô phòng Công tác Học sinh - Sinh viên sẽ cho sinh viên lịch hẹn để nhận lại giấy xác nhận.

? Sinh viên muốn chứng sổ ưu đãi thì nộp ở đâu?

Sinh viên liên hệ Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên (A.0003) nộp sổ. Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra và báo lịch hẹn để sinh viên nhận lại sổ ưu đãi.

? Sinh viên muốn xác nhận phụ lục 02 thay cho sổ ưu đãi thì làm thế nào?

Sinh viên liên hệ Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên (A.0003) nhận mẫu đơn, điền thông tin đầy đủ theo mẫu. Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra và báo lịch hẹn để sinh viên nhận lại giấy xác nhận.

Câu hỏi liên quan Tiếng Anh

? Làm sao để học tốt tiếng Anh?

 Tiếng Anh là một ngôn ngữ chứ không phải một môn học, khi em xem nó là một ngôn ngữ thì em sẽ có cách nhìn khác về nó. Em chỉ cần sử dụng tiếng Anh hằng ngày như tập đọc tin tức, nghe tin tức và đặc biệt xem các bộ phim có english subtitle sẽ giúp ích rất nhiều cho em. Và hơn hết, mình sẽ làm tốt hơn nếu mình có niềm vui trong việc học tập nó.

? Nếu sinh viên vắng học Tiếng Anh (có lí do chính đáng) có thể xin học bù được không?

 1. Trường hợp 1: Vắng do lý do chủ quan bao gồm:

- Vắng vì lý do cá nhân: Đám giỗ, đám cưới, về quê, không theo dõi/quên lịch học, ốm nhẹ, không có kế hoạch học tập nghiêm túc. --> Không giải quyết học bù
- Lịch học thêm bên ngoài thay đổi đột xuất hoặc/và lịch làm thêm đột xuất trong giờ có lịch học, khám/tái khám bệnh có giấy hợp lệ của bác sĩ,… --> Xem xét đơn học bù căn cứ vào từng trường hợp cụ thể.
 
2. Trường hợp 2: Vắng do lý do khách quan bao gồm:
 
- Tang gia (có giấy chứng tử), ốm đau cần phải thăm khám (có giấy khám bệnh hợp lệ của bác sĩ).
- Vắng vì lý do bất khả kháng (nhưng có minh chứng): Tai nạn giao thông trên đường đi học, hoãn chuyến bay, triệu tập của chính quyền địa phương,…
- Ốm đau nặng phải nhập viện (có giấy ra viện).
- Vắng do trùng lịch học, lịch thi, đồ án tại trường hoặc/và do nhận/được sắp xếp lịch học trễ (có đơn xác nhận của Khoa/Phòng Đại học).
--> Giải quyết học bù (nếu có lớp phù hợp)
 
Trường hợp 3: Sinh viên học trễ lộ trình nhưng có chứng chỉ TOEIC (hoặc tương đương) tương ứng với khung điểm Đạt của học phần AV đang học theo quy định học tiếng Anh của Nhà trường. --> Xem xét học bù (nếu có lớp phù hợp)
 
Sinh viên phải học bù kiến thức của buổi vắng học. Vì vậy, sinh viên cần nộp đơn ngay khi biết mình sẽ vắng học. Trường hợp vắng đột xuất và không thể nộp đơn ngay, sinh viên có thể gọi điện, email, nhờ bạn hoặc người thân nộp đơn để Trung tâm kịp sắp xếp lịch học bù phù hợp. Trường hợp không có lớp học bù phù hợp, Trung tâm CLC  không giải quyết học bù.

? Sinh viên muốn đổi giảng viên dạy môn Tiếng Anh có được không?

 Khi giảng viên không đạt yêu cầu, sinh viên làm đơn ghi rõ lý do kèm chữ ký của sinh viên trong lớp (trên 50% sinh viên của lớp), sau đó gửi TDT - CLC để được giải quyết. Trung tâm sẽ tiến hành thăm lớp, dự giờ và kiểm tra thực tế nếu phản ánh của sinh viên là hợp lý, TT sẽ tiến hành đổi giảng viên trong vòng 10 ngày tính từ ngày nhận đơn của sinh viên.

? Điều kiện để được tham dự kỳ thi cuối khóa các môn Tiếng Anh là gì?

- Tham gia tối thiểu 80% thời lượng học chính thức.

- Đảm bảo các yêu cầu về thời lượng làm bài tập trực tuyến My ELT và các hoạt động ngoại khóa bổ trợ theo Quy định của Nhà trường. (Trong buổi học đầu tiên của môn học, giảng viên sẽ công bố cho sinh viên quy định về các yêu cầu bắt buộc).

? Sinh viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc môn Tiếng Anh do vắng quá số buổi qui định. Sinh viên có thể làm đơn xem xét để được dự thi không?

Trường hợp 1: Vắng do lý do chủ quan:

- Vắng vì lý do cá nhân: Đám giỗ, đám cưới, về quê, không theo dõi/quên lịch học, ốm nhẹ, không có kế hoạch học tập nghiêm túc.
 
- Lịch học thêm bên ngoài thay đổi đột xuất hoặc/và lịch làm thêm đột xuất trong giờ có lịch học, khám/tái khám bệnh có giấy hợp lệ của bác sĩ,…
--> Không xem xét dự thi nếu vắng quá 20%.
 
Trường hợp 2: Vắng do lý do khách quan:
 
- Tang gia (có giấy chứng tử), ốm đau cần phải thăm khám (có giấy khám bệnh hợp lệ của bác sĩ).
 
- Vắng vì lý do bất khả kháng (nhưng có minh chứng): Tai nạn giao thông trên đường đi học, hoãn chuyến bay, triệu tập của chính quyền địa phương,…
--> Sinh viên được phép học bù, vì vậy Trung tâm không xem xét dự thi nếu vắng quá 20%.
 
- Ốm đau nặng phải nhập viện (có giấy ra viện).
 
- Vắng do trùng lịch học, lịch thi, đồ án tại trường hoặc/và do nhận/được sắp xếp lịch học trễ (có đơn xác nhận của Khoa/Phòng Đại học).
--> Không xem xét dự thi nếu tổng số vắng quá 30% và ý thức học tập chưa cao.
 
Khi Trung tâm nhận thấy sinh viên có khả năng vắng quá 30% sẽ có những cảnh báo gởi đến sinh viên để sinh viên sắp xếp việc học của bản thân sao cho hợp lý. (Ví dụ: Rút môn học, xin tư vấn, hỗ trợ của Khoa, Phòng Đại học, Trung tâm TOEIC…).
 
Trường hợp 3: Sinh viên học trễ lộ trình nhưng có chứng chỉ TOEIC (hoặc tương đương) tương ứng với khung điểm Đạt của học phần AV đang học theo quy định học tiếng Anh của Nhà trường.
--> Xem xét điều kiện dự thi áp dụng như trường hợp trên.
 
Đối với các trường hợp đặc biệt như: Thực tập/làm việc/công tác ở xa; xin học bù vì vắng có lý do chính đáng nhưng không có lớp/ca học phù hợp,… sinh viên nộp đơn xem xét dự thi để Trung tâm CLC xét từng trường hợp cụ thể.
 

? Khi học Tiếng Anh tại trường em được cấp tài khoản học MyELT. Em quên tài khoản MyELT thì phải làm sao?

 Sinh viên liên hệ Trung tâm CLC (văn phòng tại E012) để được hỗ trợ.

Các thắc mắc khác sinh viên xem giải đáp tại đường link dưới đây:
http://ttc.tdt.edu.vn/vi/FormQuestion/FAQ, phần "CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP"

? Những lưu ý đối với kỳ thi chứng chỉ quốc tế sau khi kết thúc học phần tiếng Anh cuối cùng trong chương trình học là gì?

-Sinh viên được quyền lựa chọn hình thức thi.

- Sinh viên tham khảo và thực hiện theo nội dung thông tin trong các Quy định trong kỳ thi tại website Phòng đại học: http://pdh.tdt.edu.vn/ sinh viên vào mục -> Thông báo
--> Thông tin chung (Quy định về kỳ thi TOEIC - IIG - ETS & Quy định kỳ thi PET - Cambridge).
 
- Trường hợp sinh viên không làm thủ tục dự thi mà không làm đơn hoãn thi hoặc có làm thủ tục dự thi nhưng vắng thi (không có lý do chính đáng) sẽ bị tính điểm 0 cho học phần Anh văn đã đăng ký trong học kỳ hiện tại.

? Kỳ thi Tiếng Anh đầu ra chuẩn quốc tế có được hoãn thi hay không? Có ảnh hưởng đến xét học bổng không?

 Kết thúc học phần Anh văn cuối cùng được quy định cho từng trình độ đào tạo, sinh viên sẽ phải đăng ký thi 1 trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: TOEIC (đối với khóa tuyển sinh 2016 trở về trước), IELTS, TOEFL iBT, Cambridge (PET, KET). 

Nếu sinh viên có nguyện vọng hoãn thi kỳ thi Tiếng Anh quốc tế đầu ra do cần thêm thời gian ôn thi, sinh viên phải nộp đơn xin ghi nhận điểm K trên Cổng thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến theo thời gian quy định (được ghi rõ trong thông báo tổ chức thi Tiếng Anh đầu ra).
 
Các học phần được ghi nhận điểm K sẽ không tham gia tính điểm trung bình chung học kỳ, trung bình chung tích lũy và tổng số tín chỉ tích lũy của sinh viên. Sinh viên có điểm K sẽ không được tham gia xét học bổng và khen thưởng.

? Sinh viên chương trình liên kết có bắt buộc phải học chương trình tiếng Anh bổ trợ tại Trường?

 Căn cứ theo qui định hiện hành của Trường áp dụng cho sinh viên liên kết như sau:

- Nếu sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn ( IELTS 5.5 hoặc tương đương) sẽ được miễn học các học phần tiếng Anh bổ trợ
 
- Nếu sinh viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh như trên, bắt buộc phải học chương trình tiếng Anh bổ trợ  theo qui định của Trường
   + Khóa tuyển sinh năm 2015: áp dụng theo qui định số 1382/2015/TĐT-QĐ, ngày 23/09/2015.
   + Khóa tuyển sinh năm 2016: áp dụng theo qui định số 1361/2016/TĐT-QĐ, ngày 09/09/2016.

Hoạt động sinh viên

? Câu lạc bộ EAC của khoa kế toán là câu lạc bộ gì? Điều kiện để tham gia câu lạc bộ EAC? Thông tin liên hệ, các hoạt động của CLB?

EAC Là câu lạc bộ sự kiện của khoa kế toán – Event Accounting Club chuyên tổ chức các sự kiện của khoa. EAC có nhiều đội nhóm thành viên trực thuộc: nhóm truyền thông, nhóm lễ tân, nhóm MC, nhóm chụp ảnh- đưa tin, nhóm văn nghệ, nhóm đối ngoại

CLB sẽ có đợt tuyển thành viên chính thức mỗi năm, ngoài ra sinh viên có thể tham gia theo hình thức hỗ trợ theo từng sự kiện, điều này sẽ được đánh giá ưu tiên khi tuyển thành viên EAC.

Em có thể liên hệ với CLB qua địa chỉ sau:

 - Face: EAC’s family

- Fanpage: EAC - Event Accounting Club

* Mục đích và vai trò của EAC khoa kế toán, tham gia EAC em sẽ được gì?

- EAC là câu lạc bộ tổ chức các sự kiện của khoa Kế toán, VD như: Diễn đàn doanh nghiệp, rung chuông vàng, các hình ảnh khoa, các video clip của khoa và các chương trình sự kiện.

- Tham gia CLB sẽ giúp các bạn sinh viên phát huy và trải nghiệm với vai trò là các thành viên tổ chức các sự kiện.

- Các bạn sinh viên trong CLB sẽ được cải thiện và trau dồi các kỹ năng mềm: đồ họa, giao tiếp, chụp ảnh, các kỹ năng chuyên nghiệp với vai trò là MC, lễ tân, chụp ảnh và truyền thông

- Định kỳ các bạn sinh viên sẽ được rèn luyện và training các kỹ năng cần thiết theo nhóm tham gia.

 

*SV sẽ tham gia các hoạt động gì nếu tham gia EAC khoa Kế toán? 

Tùy vào khả năng và sở thích của sinh viên để phân nhóm cho phụ hợp theo các nhóm: nhóm lễ tân, nhóm MC, nhóm chụp ảnh, nhóm văn nghệ, nhóm đối ngoại.

? Mỗi học kỳ Trường tổ chức đối thoại giữa Khoa, nhà trường với sinh viên bao nhiêu lần? Vào khoảng thời gian nào?

 Sinh viên vui lòng theo dõi thông báo ở Văn phòng Khoa hoặc liên hệ Khoa để biết chi tiết.

Câu hỏi liên quan học phí

? Thủ tục và cách thức gia hạn đóng học phí như thế nào?

Trong đợt thông báo đóng học phí của phòng Tài chính, sinh viên thuộc diện khó khăn (có minh chứng) có thể nộp đơn xin gia hạn học phí trực tuyến bằng cách vào Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến, sinh viên chọn học kỳ muốn gia hạn học phí, chọn loại đơn cần nộp và tiến hành điền các thông tin cần thiết. Sinh viên theo dõi kết quả trả lời đơn để biết đơn có được cho gia hạn hay không.

? Xin cho em hỏi về thời gian và cách thức đổi Biên lai học phí?

 Thời gian đổi biên lai học phí của từng học kỳ được đã ghi trong thông báo thu học phí từng đợt.

- Cách thức đổi Biên lai học phí: đúng thời gian ghi trong thông báo, sinh viên mang Giấy nộp tiền tại Ngân hàng đến Phòng Tài chính (A.0007) đổi Biên lai thu học phí.
 
- Nếu trong trường hợp sinh viên làm mất Giấy nộp tiền tại ngân hàng, Phòng sẽ hướng dẫn sinh viên làm Đơn xin cấp biên lai học phí. (Chứng từ kế toán bắt buộc sinh viên phải đổi trực tiếp tại Phòng tài chính)

? Lệ phí thi chứng chỉ MOS là bao nhiêu?

Trong mỗi đợt thi MOS, Phòng Đại học có thông báo chi tiết cho sinh viên thông qua Thông báo tổ chức thi MOS, trong thông báo có ghi chi tiết lệ phí thi.

Thông báo này được đăng trên các kênh: Hệ thống thông tin sinh viên trong mục “Thông báo” của phòng Đại học, website Phòng Đại học http://pdh.tdt.edu.vn, website của CAIT - http://cait.tdt.edu.vn/.